ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ТЕЦ „Марица-Изток 3“

ПУП-ПРЗ на ТЕЦ „Марица-Изток 3“ представлява актуализация на действащия ПРЗ. Планът определя задължителните режими и показатели на застрояване, които трябва да се спазват при прилагането на плана и гарантира изграждането на eкологична производствена среда.

Година:
2011

Статус: 
Приключен

Възложител: 
„Енел Марица-Изток 3“ АД

Ръководител:
арх. Ира Кънева

Екип:
арх. Детелина Тотева
ик. Стойко Дошеков
ек. Емил Никитов
инж. Надежда Ярловска
л. арх. Красина Цекова
арх.т. Апостол Рангелов
геод. техн. Силвия Коцева