ENG

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил

Подробният устройствен план, респективно планът за регулация и застрояване, е изработен в съответствие с действащия ОУПО на община Кюстендил, приет с Решение №291/29.09.2016 г. на Общински съвет и конкретизира устройството и застрояването в територията на местност „Белия камък“. Обхватът на разработката попада в строителните граници на населеното място – гр. Кюстендил, съгласно предвижданията на ОУПОК за разширяване на градската територия в източна посока на града.

С ПРЗ са определени: структурата на територията, устройствените зони и конкретното предназначение на всеки поземлен имот. С въведените устройствени зони са опредени застрояването и урегулирането на поземлените имоти.

Територията в обхвата на разработката е 11,11 ха.

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност Белия камък

Година:
2017-2019 г.

Статус:
Приключен

Възложител: 
Община Кюстендил

Ръководител:
арх. Детелина Тотева

Екип:
арх. Ира Кънева – недвижимо културно наследство
инж. Калина Георгиева Шилова-Джаникова – план за регулация
ик. Стойко Стефанов Дошеков – Социално-икономически анализи и прогнози
л.арх. Елица Христова – зелена система
инж. Анета Стоянова-Китанова – ВиК мрежа
инж. Данка Кръстева – Електроснабдяване и телефонизация
инж. Христо Христов – Транспортна инфраструктура
инж. Венко Петров Николов – Геология
Емил Никитов – Екология
геод.техн. Силвия Коцева – техническа обработка