ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на 15- ти м.р., гр. Варна

Изработването на План за регулация и застрояване на 15- ти м.р. е наложено от факта, че действащият ПРЗ (70-те години на XX век) за територията към настоящият момент е твърде остарял и не е приведен в съответствие с Общия устройствен план на гр.Варна, одобрен със Заповед №РД-02-14-2200/03.09.2012г. и СПН към ОУП, одобрени със заповед №РД-02-14-2197/03.09.2012г. на Министъра на МРРБ.
Функционално пространственото решение за План за регулация и застрояване на 15- ти м.р. е развито въз основата на възприетия от Възложителя вариант от представените в началната фаза на работа три различни ескизни варианта. Проектът дава решения в следните аспекти:
-създаване на единна планова основа за територията, съобразена с приетия ОУП на гр.Варна и с актуална кадастрална карта;
-проектирана е улична мрежа, която дава възможност за транспортно обслужване на територията, като същевременно осигурява връзка с изградени или предвидени по ОУП на гр.Варна транспортни коридори към съседните зони на града. Определени са нови спирки на МГОТ, алеи за велосипедисти, места за наземно и подземно паркиране – публична общинска собственост и места на контейнерите за битови отпадъци;
-планирана е техническата инфраструктуеа (електроснабдяване, телекомуникации, ВиК, газоснабдяване);
-изследвани са възможностите за съхраняване, обогатяване и развиване на зелената система;
-определена е структурата на система „Обитаване“ и е осигурено необходимото обществено обслужване;

OSR_SF_2013_roads2

Година:
2015

Статус:
В разработка

Възложител: 
Община Варна

Ръководител:
арх. Детелина Тотева

Екип:
инж. Надежда Ярловска
инж. Христо Христов
инж. Ценка Лозанова
инж. Анета Опрова
л.арх.Елица Христова
инж. Боян Стефанов
инж. Цветан Добрев
инж. Цани Цанев
инж. Николай Ташков
арх. Петко Еврев
ик. Вероника Иванова
Сътрудници:
инж. Стоян Букиков
геод. техн. Силвия Коцева