ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

План за улична регулация на С.О.“Зеленика“, Община Варна

С.О.“Зеленика“ е територия с висока степен на изграденост, въпреки характера си на вилна зона. Основната комуникация захранваща зоната е пътя свързващ Варна с южните територии, предвидени за урбанизиране в проекта за ОУП на Варна. Имотите се захранват предимно от неблагоустроени и задънени улици /тупици/ с профили min 3,5 м. Липсват публични паркоместа.
С ПУР се предлага достъп до всеки поземлен имот, като новите улици са класифицирани и съобразени с ОУП на Варна. С ПУР са определени и решени разположението, класификацията и параметрите на:
• първостепенната и второстепенната улична мрежа;
• кръстовищата и възлите от първостепенната и второстепенната улична мрежа;
• пешеходните пространства и алеи;
• спирките на МОПТ и др.
Уточнени са техническите характеристики, основните и локалните платна за движение, бордюрните линии, разделителните и изолационните зелени ивици, броят на пътните ленти, начинът на обслужване на прилежащата територия, входовете на прилежащите обекти с масов достъп на хора и др.
Предвидени са терени за публично озеленяване в комплекса.

Zelenika

Година:
2009

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Благоевград

Ръководител:
доц. д-р арх. Борислав Борисов

Екип:
арх. Борислав Георгиев
инж. Надежда Ярловска
инж. Наталия Денева
инж. Койчо Бояджиев
инж. Петър Добрев
инж. Пламен Кетипов
инж. Росица Стоянова
Слава Димитрова

Външни препратки: