ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Оценка на регионалното и демографско състояние и жилищния фонд към 01.02.2011 г. , на ежедневните трудови и културно-битови пътувания към районите и населените места в Столична община

Разработката е в отговор на необходимостта от перманентно обновяваен на базата данни на ОУПО София за демографското състояние, жилищиня фонд и ежедневните пътувания (трудови и на учащи) на лица към районите и населените места в Столична община. За целта са използвани резултатите от проведеното преброяване на населението и жилищния фонд на 01.02.2011 г. от НСИ. Направен е актуален демографски и жилищен профил на столична община. Изследвани са всекидневните трудови пътувания на заети и на учащи лица с вида на използвания транспорт и интензитета на пътуванията. Основни изводи: Демографският натиск към столицата продължава с нестихващи темпове. Необходима е по-активна регионална политика, гарантираща балансирана национална мрежа от полюси на растеж.; Жилищното строителство през последните 10 години и надценило капацитета си; Благоустройственият стандарт на софийските жилища се е повишил чувствително; Ежедневните трудови и ученически пътувания към София поддържат обема и интeнзитета си, очертавайки реалните граници на зоната на активно влияние на Столицата; Транспортният модел на пътуванията е силно доминиран от бинома “автомобил-автобус”. Стратегически оправдан и необходим е стремежът към приоритетно развитие на електрифициран транспорт.

Година:
2011

Статус: 
Приключен

Възложител: 
ОП “СОФПРОЕКТ”

Ръководител:
ик. Димитър Димитров

Екип:
арх. Стойчо Мотев
мат. Асен Асенов
ик. Стойко Дошеков
инж. Наталия Денева