ENG

Оценка на регионалното демографско състояние и жилищен фонд към 1.02. 2011 г. , на ежедневните трудови и културно-битови пътувания към районите и населените места в Столична община.

Наименование: Оценка на регионалното демографско състояние и жилищен фонд към 1.02. 2011 г. , на ежедневните трудови и културно-битови пътувания към районите и населените места в Столична община.
Възложител: ОП “Софпроект” – ОГП
Година: 2011 г.
Авторски колектив: Димитър Димитров, арх. Стойчо Мотев, инж. Наталия Денева и др.
 

Задачата включва 3 радела:

– Актуален демографски профил на столична община;

– Жилищен профил на столична община;

– Всекидневни трудови пътувания.

Информацията за демографския профил на населението и жилищния фонд е предоставена от Национален статистически институт, въз основа на която са изготвени анализите и оценките за динамиката на населението и жилищния фонд и настъпилите промени през последните 10 години. Резултатите от обработените данни ще послужат за основа на всички следващи проучвания и проектни разработки, които ще се изготвят за област София, за столичния град и за Столична община, и именно поради това от особена важност са акуратността, актуалността и точността на информацията и коректността на направените изводи. Данните за населението и жилищния фонд са дадени по административни райони (24), населени места (38) и контролни райони (1703).

Информацията за Всекидневни трудови пътувания включва:

– Данни за броя на заетото икономическо активно население на областите и общините, попадащи в Югозападния район (Благоевградска, Кюстендилска, Пернишка и Софийска), за участниците в трудовите пътувания сред тях и интензитета на трудовите пътувания към София (столица) и от София.

– Дадени са подробни данни и за пътуванията на учащите лица от Югозападниа район (Благоевградска, Кюстендилска, Пернишка и Софийска), за участниците в пътуванията на учащите лица и интензитета на ученическите пътуватния София (столица) и от София.

– Видът на използваните транспортни средства от лицата при тези пътувания предоставя важна информация за натовареността на междуселищния транспорт и необходимостта от неговото оптимизиране. Получената информация относно всекидневните пътувания предоставя възможност да се отговори на редица въпроси: колко са лицата, които всеки ден пътуват (заети и учащи), какви са (възраст, пол, образование и др.), откъде идват и къде отиват (тип на населеното място) и т.н. И не на последно място – какви са тенденциите в развитието на това сложно социално-икономическо явление.