ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Общ Устройствен План на община Троян и град Троян

В разработения през 2015 г. от Националния център по териториално развитие ОУП на община Троян с пространствен модел се открояват няколко основни териториални и териториално урбанистични елементи:

  • Планинска територия, включена в Националния парк – за прилагане на активна природозащитна политика и съвместими стопански и рекреационни дейности, както и допустими устройствени дейности.
  • Планинска територия извън Националния парк – за провеждане на политика за развитие на природосъобразна и поддържаща горскостопанска дейност, съчетана с рекреационни туристически дейности и опазване на природната среда
  • Предпланинска територия – за развитие на традиционно земеделско производство и животновъдство, съчетани с горско стопанство и рекреационни дейности и провеждане на устройствена политика за съхранение на традиционното земеползване и характерен предпланински ландшафт
  • Урбанистично ядро на град Троян – за провеждане на интензивна устройствена политика за интегрирано градско развитие, обновяване и подобряване на градската среда
  • Групи от близко разположени населени места в планинска среда с курортни функции – за провеждане на специфична устройствена политика за интегрирано туристическо развитие и устройство
  • Групи от близко разположени населени места в предпланинска среда с аграрни функции – за провеждане на специфична политика за развитие на традиционно земеделско стопанство и на иновативни форми на селищно земеделие, съчетано с алтернативен селски туризъм.

За всяка от посочените разновидности на територията или елементи на териториално урбанистичния модел се дават съответни устройствени предвиждания и съпровождащи ги мерки, предписания, ограничения, стимули или обобщено казано – политики за териториално развитие и устройство. Те са представени синтезирано в Правила и нормативи за приложение на Общия устройствен план на община Троян.
ОУП на община Троян е разработен с необходимата подробност и като ОУП на град Троян в градската и околоградската територия.
Същественото в този общ устройстевн план е активното отношение не само към урбанизираните, но и към извънурбанизираните (земеделските и горските) територии с прилагане на ландшафтно-устройствен и средови подход. Планът предвижда на определени места стопански гори да бъдат прекатегоризирани в категория гори със специално предназначение за поддържане на ландшафта и с рекреационно значение. Освен това са предвидени територии за превантивна устройствена защита, наречени условно “Ландшафтни паркове”, респ. “Крайречни ландшафтни паркове”. Това са територии с характерен традиционен троянски ландшафт и включват ливади, пасища, овощни градини, гори, реки. В тези територии се установява режим на превантивна устройствена защита по чл.10, ал.3, „на ЗУТ, с което се съхранява традиционното фактическо земеползване, без да се влошават качествата на средата.

OSR_SF_2013_urbanareas

Година:
2014

Статус:
В разработка

Възложител: 
Община Троян

Ръководител:
проф. д-р арх. Веселина Троева

Екип:
Авторски колектив:
д-р арх. Петко Еврев – Консултант
арх. Стефан Минчев – Културно наследство
инж. Даниела Пенева – Комуникационно-транспортна инфраструктура
инж. Стоян Букиков – Комуникационно-транспортна инфраструктура
инж. Гергана Йорданова – Водоснабдяване и канализация
инж. Надка Величкова – Електроснабдяване
инж. Алекси Кръстев – Електроснабдяване
ек. Емил Никитов – Защитени територии, Околна среда
ик. Димитър Димитров – Икономика
инж. Надежда Ярловска – Земеползване
арх. Стойчо Мотев – Туризъм
урб. Мария Иванова – ГИС анализи
урб. Бойко Кермекчиев – ГИС графични приложения
урб. Соня Григорова – Европейски и национални документи
урб. Калоян Карамитов – ГИС графични приложения
Сътрудници:
урб. Христина Ковачева
урб. Димитър Андонов