ENG
Наименование: Общ устройствен план Община Долна баня
Фаза: Предварителен проект
Възложител: Община Долна баня
Разположение: Община Долна баня, е разположена в югоизточната част на Софийска област. От север община Долна баня е оградена от южните склонове на Ихтиманска Средна гора, на юг от Рилския масив, на запад е затворена от планинската връзка между Средногорие и Рила-Широка
Обща площ: 6 802 ха
Година: 2010 г.
Авторски колектив: доц. д-р арх. Борислав Борисов – ръководител
арх. Борислав Георгиев, инж. Надежда Ярловска, инж. Елмира Бабачева, инж. Наталия Денева, л.арх. Красина Цекова, Димитър Димитров, Слава Димитрова, урб. Бойко Кермекчиев, инж. Светла Василева, инж. Иванка Милкова–Печева, инж. Спас Събев, инж. М. Караиванова, доц. д-р Ст. Димитров, инж. Койчо Бояджиев, инж. Захари Стамболиев, Пенка Кирова, инж. Стефан Младенов Еленков
 

Целта на изработения Общия устройствен план на община Долна Баня е да определи:

1. Общата структура на територията, предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните части – местоположението и границите на урбанизираните териториите; земеделските територии; горските територии; териториите за природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;

2. Общият режим на устройство на всяка от териториите със съответните правила и нормативи;

3. Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията, предмет на плана и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

4. Териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство;

5. Териториите за активно прилагане на ландшаф-тноустройствени мероприя и др.

С ОУПО се създава планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на урбанизираните територии и на териториите извън тях, обвързано с общинския план за развитие и подходящи условия за обитаване и реализация на дейности за цялостно социално-икономическо развитие.

С ОУПО се създават условия за приоритетно развитие на община Долна баня на туристическата функция, съответстващо на богатите природни и антропогенни, рекреационни условия и ресурси.

В изработения план са определени:- границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и изискванията при използването, опазването и застрояването им;

– насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии при съвместяване със земеделските, горските и защитените територии с оглед постигане на оптимална териториална структура;

– последващото предназначение на нарушените територии за възстановяване и рекултивация;

– разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на община Долна баня и връзките им с териториите на останалите населени места в общината, съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

– териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство;

– териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

– териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне;

– правила и нормативи за прилагане на устройствения план съобразно местните и регионални характеристики на община Долна баня;

– устройствени зони за масов отдих край водни площи и в лесопаркова среда;

– защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство, условията за опазване и социализиране на богатото недвижимо културно наследство;

– защитените територии, които са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни и забележителни обекти на неживата природа и пейзажи;

– териториите за производствена дейност;

– вилни устройствени зони;

– санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията, определени по реда на Закона за водите, за опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди от замърсяване и други вредни влияния.