ENG
Наименование: Общ устройствен план на Стара Загора
Фаза: Предварителен проект
Възложител: Община Стара Загора
Разположение: Град Стара Загора и крайградската територия.
Обща площ: 23 493.85 xa
Година: 2010 г.
Авторски колектив: доц. д-р арх. Борислав Борисов – ръководител
инж. Елмира Бабачева – координатор, ст.н.с. арх. Петко Еврев, инж. Надежда Ярловска, инж. Светла Василева, арх. Стойчо Мотев, ст.н.с. ик. Юлия Спиридонова, геогр. Димитър Димитров, геогр. Пенка Митева, инж. Стефан Еленков, екол. Емил Никитов, урб. Милен Колев, урб. Нурхан Реджеб, урб. Галина Алексова, л.арх. Красина Цекова, инж. Наталия Денева, инж. Събин Събев, инж. Иванка Милкова-Печева, инж. Мария Караиванова, урб. Бойко Кермекчиев, инж. Койчо Бояджиев, инж. Захари Стамболиев, инж. Койчо Бояджиев, арх. Йордан Тангъров
 

В ОУП се доразвиват уникалните качества на гр. Стара Загора, които го правят като индивидуалност и неповторим образ единствения град България в няколко аспекта, а именно:

Предлага се развитие на зелена система като своеобразна огърлица около града – взаимно свързани паркове, градини и зелени площи. Това е обусловено от уникалното географско местоположение и релеф на гр. Стара Загора на граничната зона между полето и планината. Съществуващите и новите градски паркове представляват своеобразна корона от зелени площи, които обгръщат града и осъществяват връзката му с крайградските възвишения на уникалната „Сърнена гора”.

Възприета е нова полицентрична система на общественото обслужване с вторични градски центрове и макроструктурното членение на територията с нов полицентричен модел на урбанистично развитие на града в т.ч. и на системата на обществения му център.

Бъдещата градска териториална структура е композиционно обособена в четири основни елемента. Това са старият компактен град и три линейно-ядрени структури по направленията запад, изток и юг. В западният вторичен градски център се предлага разполагането на многофункционална спортна зала от регионално значение, в посока юг се обособява нов интермодален терминал (съчетава ЖП, автомобилен и въздушен транспорт, на съществуващото летище се придава ново значение в развитието на карго и пътнически транспорт), а на изток се концентрират най-важните търговски центрове.

С ОУП са проучени три подхода от АМ “Тракия”: Централен – към Хасково, Западен-към Чирпан, Източен – към Раднево.

ОУП има разширен териториален обхват. Той позволява да се планират контактните зони на активно урбанистично влияние на големия град. В това отношение особено значение се придава на курортно – туристическите функции и особено на Старозагорски минерални бани, чието развитие се утвърждава с национално значение.

Проучена е нова организация на пешеходната зона в центъра и обвързването и с велосипедна система. Това е комбинирано с експониране на богатото археологическо наследство от античния период на град Стара Загора, когато е бил цветущ римски град Августа Траяна.