ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Общ устройствен план на община Панагюрище

Проектът разработва обемно-пространственото развитие на населените места в общината и прилежащата им територия. С ОУПО се регулират териториите на Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет“ АД и неговите бъдещи инвестиции. Разгледани са природните забележителности и историческите местности на територията на общината, обвързани с недвижимите културни ценности и маршрутите към тях. ОУПО предлага решение на техническата инфраструктура, сигнира възможностите за създаване на вилни зони, регулира урбанизирането на нови територии и безпланово усвоените производствени терени. Особено внимание е отделено на съхранението, експонирането и валоризацията на недвижимото културно-историческо наследство.

Година:
2013

Статус: 
В разработка

Възложител: 
Община Панагюрище

Ръководител:
арх. Ира Кънева

Екип:
ик. Стойко Дошеков
ик. геогр. Димитър Димитров
ик. Вероника Пенкова-Иванова
ек. Емил Никитов
урб. Бойко Кермекчиев
урб. Милен Колев
инж. Стоян Букиков
инж. Атанас Атанасов
инж. Кирил Киров
арх. техн. Апостол Рангелов
геод. техн. Силвия Коцева