ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост

Главната цел на Общият устройствен план на общината е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общината в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти – важен устройствен фактор.
Устройството на територията на Община Братя Даскалови е разработена въз основа на резултатите от анализа на съществуващото състояние на средата и на всички нейни компоненти и функционални системи. Тя се съобразява с демографската прогноза и с изводите за намаляващото население при всички варианти. Като отчита факта, че през общината и преминат важни транспортни коридори, авторският колектив залага на реалистичния вариант, при който има възможност за естествено стимулиране на икономическата активност и съживяване на територията с привличането на инвестиции.

OSR_SF_2013_roads2

Година:
2015

Статус:
В разработка

Възложител: 
Община Братя Даскалови

Ръководител:
арх. Детелина Тотева

Екип:
арх. Ира Кънева
ик. геогр. Димитър Димитров
инж. Надежда Ярловска
ек. Емил Никитов
урб. Бойко Кермекчиев
урб. Милен Колев
инж. Христо Христов
инж. Емилия Гигова
инж. Атанас Атанасов
инж. Ценка Лозанова
л.арх.Елица Христова
геод.техн. Силвия Коцева
арх. Петко Еврев
Сътрудници:
инж. Стоян Букиков
урб. Калоян Карамитов