ENG

Общ устройствен план на град Самоков и крайградската територия

Наименование: Общ устройствен план на град Самоков и крайградската територия
Фаза: Предварителен проект
Възложител: Община Самоков
Разположение: Град Самоков и крайградската територията, в която попадат части от землищата на с. Драгушиново, с. Продановци и с. Доспей.
Обща площ: 5319.70 ха
Година: 2010 г.
Авторски колектив: доц. д-р арх. Борислав Борисов – ръководител
инж. Елмира Бабачева – координатор, ст.н.с. арх. Петко Еврев, инж. Надежда Ярловска, инж. Светла Василева, арх. Стойчо Мотев, ст.н.с. ик. Юлия Спиридонова, геогр. Димитър Димитров, геогр. Пенка Митева, инж. Стефан Еленков, екол. Емил Никитов, урб. Нурхан Реджеб, урб. Галина Алексова, урб. Милен Колев, л.арх. Красина Цекова, инж. Наталия Денева, инж. Събин Събев, инж. Иванка Милкова-Печева, инж. Мария Караиванова, урб. Бойко Кермекчиев, инж. Койчо Бояджиев
С общия устройствен план на Самоков и крайградската територия е определено цялостното устройство на територията, обхваната от плана, а именно:

– общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на недвижимото културно наследство, както и правилата и нормативите за неговото прилагане.

ОУП дава на град Самоков и крайградската територия възможности за развитие на:

– икономическата функция – предвидени са нови територии за изграждане на индустриален и бизнес парк;

– рекреационно-туристическата функция – предвижда се добре залесените и озеленени части от двата бивши военни терени в южната и в западната посока да се превърнат в градски паркове, крайградският лесопарк “Ридо” да се третира като градски парк, територията на хълма “Продановски рид” да се третира като крайградски лесопарк, предвижда се територията южно от града по крайречието на река Искър да се превърне в хидропарк „Искър”, предвидени са територии за рекреационни, спортни и развлекателни дейности, предвидени са основни културни маршрути, които дават възможности за опазването и социализирането на богатото недвижимо културно наследство;

– жилищната функция – предвидени за нови територии за жилищно застрояване, както и възможности за преструктуриране на съществуващите;

– социалната функция – предвидени са нови територии за с възможности за изграждането на обекти на образованието, здравеопазването, социални грижи, култура образование, търговия, обществено хранене и битови услуги и други общественообслужващи дейности.

ОУП е съобразен с основната визия на Общинския план за развитие на община Самоков, а именно общината да се превърне в „Проспериращ туристически, културен, спортен и стопански център в полите на Рила при входа на най-големия Национален парк, с привлекателна територия за посещение и за заселване на столичани и на европейски граждани, съхранил своята природна чистота и красота, своята идентичност, културно-историческо наследство и традиции и реализирал възможностите си за устойчиво социално-икономическо развитие”.

Самоков