ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

Общ устройствен план на град Пещера и землището му

Проектът е разработен на база одобрено Планово задание за изработване на Общ устройствен план на град Пещера.от 2009г.и Договор за проектиране на Общ устройствен план от 2012г.
В новия ОУП на град Пещера са залегнали принципите на приемственост, гъвкавост и далновидност. Същевременно неговите решения са отражение на съвременните тенденции на развитие за намаляване на ресурсната зависимост, за оползотворяване на собствените потенциали и за запазване климатичните характеристики. Иначе казано, той предлага решения, в които по най-добрия начин е използван наличния потенциал на Общината – стратегическо географско местоположение, благоприятни природни условия и ресурси, богато културно материално и духовно наследство и т.н.
Основните принципи при разработване на стратегията за развитие и концепцията за устойчиво устройство на територията в предлаганото решение за предварителен проект са:

  • запазване градоустройствената структура на града и компактната форма на развитие;
  • запазване като цяло локализацията на терените за производство и обитаване в отговор на икономическите и инвестиционни интереси; екосъобразната и устойчива среда; традиции и достъпност;
  • обогатяване обхвата на елементите и разширяване терените за озеленяване, спорт и отдих в отговор на защита и повишен интерес към рекреационните дейности;
  • запазване на съществуващата центрова система на елементите на общественото обслужване;
  • усъвършенстване на транспортната комуникация;
  • актуализиране на елементите и съоръженията на инженерната инфраструктура;

Година:
2012

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Пещера

Ръководител:
арх. Камелия Пешунова

Екип:
арх. Пламен Ценов
к. арх. Велин Киров
инж. Илиана Антова
ик. Стойко Дошеков
ек. Емил Никитов
инж. Стоян Букиков
инж. Румен Попов
Силвия Бостанджиева