ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Общ устройствен план и Екологична оценка на община Малко Търново

Общият устройствен план на община Малко Търново (ОУПОМТ) се разработва в съответствие с договор № РД-00-10/16.04.2014 г., сключен между Община Малко Търново и Националния център за териториално развитие ЕАД. Обхватът на задачата включва територията на цялата община с обща площ от 798 km2, на която са разположени 13 населени места, от които един град – общинският център Малко Търново и 12 села с техните землища. Времевият хоризонт на плана е 2035 г., а за някои от по-мащабните проекти 2045 г. Основната цел на ОУПОМТ е да предложи цялостна концепция за развитие на територията на общината, която да послужи за основа за реализиране на стратегически важните проекти, в координация с предвижданията на документите от по-високо йерархично равнище. Към плана са разработени и съгласувани с РИОСВ Бургас Екологична оценка и Оценка за съвместимост, цялостна стратегия за опазване и развитие на природните и културни ценности и концепция за развитие на туризма.

При разработването на Общия устройствен план, във всичките му фази, са използвани ГИС технологии, като средство за първична обработка на данни, анализи, визуализация и др. В изградената за целите на проекта геопространствена база данни са включени и статистически и други специфични атрибутивни данни за обектите.

ОУПО Малко Търново е приет с Решение на Общински съвет на основание на чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 105, т. 1 от ЗУТ, обн. ДВ бр. 61/24.07.2018 г.

Информация за ОУПО на община Малко Търново от сайта на общината (в нов прозорец)

Година:
2014

Статус: 
Приключен през 2018 г.

Възложител: 
Община Малко Търново

Ръководител:
проф. д-р арх. Веселина Троева

Консултант:
арх. Иван Димчев

Екип:
арх. Ира Кънева
ек. Емил Никитов
ик. Стойко Дошеков
ик. Димитър Димитров
инж. Диана Антонова
инж. Христо Дечев
арх. Стойчо Мотев
инж. Стоян Букиков
инж. Надежда Ярловска
инж. Лъчезар Ханджиев
инж. Керанка Ангелова
инж. Валя Братанова
инж. Йордан Йорданов
инж. Виолета Йорданова
инж. Светла Василева
инж. Пейо Чавдаров
биолог Любомир Профиров
биолог Ели Качаунова
арх. Ирина Ангелова
урб. Мария Иванова
урб. Милен Колев
урб. Соня Григорова
арх. Кремена Дякова
техн. Силвия Коцева
урб. Калоян Карамитов