ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Общ устройствен план и Екологична оценка на Община Кюстендил

ОУПО Кюстендил е основа за цялостното устройство на териториите на общината за един хоризонт от 30 години. Проектът е изпълнил изискванията на Плановото задание, като допълнително е потърсил решение на следните теми:
– Доразвиване на полицентричния модел за пространствено развитие и подсилване на връзките на общинския център със съседните селища чрез подобряване на комуникационно-транспортните и функционални връзки;
– Отражение на развитието на транспортната инфраструктура и връзките на общината с европейските транспортни мрежи чрез преминаващите транспортни коридори в тази част на страната;
– Стимулиране на развитието на биологично земеделие в териториите с наличен потенциал, традиции и заявен интерес от представителите на местната власт;
– Създаване на условия за опазване, експониране и интегрирано управление на богатото природно и културно наследство на общината и използването му за стимулиране развитието на туризма и балнеолечението;
– Доразвиване на съществуващи идеи и инвестиционни предложения, които ще стимулират социално-икономическото развитие на общината;
– Обвързване на ОУПО с приоритетите на Общинския план за развитие на Община Кюстендил за периода 2014 – 2020 г. и намиране на най-подходящите териториални адреси на включените в него проектни предложения.

Година:
2014

Статус:
В разработка

Възложител: 
Община Кюстендил

Ръководител:
проф. д-р арх. Веселина Троева

Консултант:
арх. Стойко Дошеков

Екип:
доц. Хр. Дечев
инж. А. Стоянова
инж. Д. Кръстева
инж. Г. Георгиев
инж. А. Пандурски
инж. З. Стамболиев
проф. Сл. Герасимов
Е. Качаунова
Н. Караиванов
И. Пандурски