ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Общински план за развитие на община Тервел 2007-2013 г.

Община Тервел заема площ от 579,7 кв. км, разположена в Североизточна България, западната част на област Добрич. Територията на общината се отличава с плодородна земя, с възможности за максимална механизация на производствените процеси в селското стопанство.
Направен е анализ на икономическото, социалното, екологическото и урбанистично развитие на община Тервел.
Формулирана е визията за развитие на общината: “Община Тервел – териториално общност със съвременна инфраструктура, повишено качество на услугите, конкурунтноспособна промишленост и селски стопанство, съхранена природна среда и културно-исторически наследство, устойчив туризъм, богат културен живот, чиста околна среда и добър жизнен стандарт за своите граждани.”

Дефинира ни са пет приоритетни сфери на плана за развитие на община Тервел:
Приоритет 1. Изграждане на качествена жизнена среда с модерни инфраструктури и съхранена екология;
Приоритет 2. Развитие на модерен аграрен сектор и хранително-вкусова индустрия;
Приоритет 3. Постигане на динамична общинска икономика ;
Приоритет 4. Развитие на човешките ресурси и социално сближаване;
Приоритет 5. Укрепване на административния капацитет, развитие на професионалните умения в подкрепа на местната икономическа активност и усвояване на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
За всяка от приоритетните области на плана за развитие са адресирани цели и мерки.

Година:
2006

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Тервел

Ръководител:
ик. Димитър Димитров

Екип:
арх. Стойчо Мотев
инж. Светла Василева
Божидар Илиев
Стефан Еленков
Пенка Митева