ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

Общински план за развитие на община Омуртаг 2014-2020 г.

Община Омуртаг заема южната част на Търговищка област и има кръстопътно транспортно – географско положение. Територията и е 400.8 км2 и е четвърта по големина община в Търговищка област. Коефициентът на безработица в общината остава един от най-високите в страната – 33.5 % към 31.12.2012 г.
Изготвен е анализ на икономическото, социалното, екологическото и урбанистично развитие на община Омуртаг.
Формулирана и визията за развитие на общината за периода 2014 – 2020 г.: “Община Омуртаг – сплотена общност която се развива устойчиво на принципите: балансирана икономика с модерно селско и горско стопанство; повишен жизнен стандарт и качествени услуги; запазено културно и природно наследство; възможности за развитие на алтернативните форми на туризъм; – съхранен и развит човешки потенциал.”
Структурата на новия план съдържа 5 йерархични нива на стратегическата си част: главна цел, стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки.
Главната цел за устойчиво и комплексно развитие на общинската общност е декомпозирана в следните три стратегически цели:
Стратегическа цел 1: Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика в среда с модерна инфраструктура
Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт и социално сближаване
Стратегическа цел 3: Укрепване на институционалната среда за по-ефективни обществени услуги и капацитета за привличане на донорски фондове и частни инвестиции.
За всяка от стратегическите цели на плана за развитие са адресирани приоритети, цели и мерки.

Година:
2013

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Омуртаг

Ръководител:
ик. Димитър Димитров

Екип:
ек. Емил Никитов
инж. Светла Василева
инж. Стоян Букиков
инж. Надежда Ярловска
урб. Мария Иванова
урб. Милен Колев
урб. Бойко Керемекчиев
ик. Вероника Иванова