ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години
< Назад към Устройствени планове

Общински план за развитие на Община Кюстендил 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на община Кюстендил за периода 2014-2020 г. (ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината. Основната цел на общинския план е да доразвие и конкретизира насоките на провежданите общински политики за постигане на предварително формулирани, обсъдени и приети стратегически цели, приоритети и специфични цели (мерки) за устойчиво и интегрирано местно развитие и трайно подобряване на качеството на живот чрез конкретни, добре обосновани действия и проекти. Той е разработен в 5 основни части:
– Първата част обосновава необходимостта от разработването на Общинския план за развитие на община Кюстендил за периода 2014-2020 г., неговата стратегическа, нормативна, логистична и времева рамка;
– Втората част систематизира резултатите от анализа на състоянието на природния и социално-икономическия комплекс, инфраструктурната осигуреност и състоянието на компонентите на околната среда.
– Третата част обхваща стратегическия пакет от визия, стратегически цели, приоритети и мерки, обосновани и защитими проекти и възможности за реализирането ми в плановия период 2014-2020 г.
– Четвъртата част е свързана с наблюдението, оценката и контрола на приложението на ОПР.
– Последната – управленска част, е свързана с програмата за изпълнение на ОПР.

Година:
2014

Статус:
Приключен

Възложител: 
Община Кюстендил

Ръководител:
арх. Стойко Дошеков

Екип:
ик. геогр. Димитър Димитров
ек. Емил Никитов
инж. Светла Василева
урб. Милен Колев
арх. Ирина Ангелова
урб. Соня Григорова
мат. Мария Новакова