ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 г.

Община Казанлък е разположена в Югоизточния район за планиране, в подножието на Стара планина в Казанлъшката котловина и заема площ от 634.4 кв.км. По новото териториално деление община Казанлък е в състава на Югоизточния район.
Направен е анализ на икономическото, социалното, екологическото и урбанистично развитие на община Казанлък. Секторната структура на областната икономика се запазва – превес и увеличаващ се дял на индустрията, стабилен висок принос на услугите и скромен, но стабилен и леко нарастващ аграрен сектор.
Формулирана е визията за развитие на община Казанлък в периода 2014–2020 г.: “Община Казанлък ще се развива като утвърден промишлен център от национално значение, център на Долината на Тракийските Владетели и Розата, с реализиран потенциал за интелигентен растеж, с подобрен жизнен стандарт, привлекателно място за живот, бизнес, инвестиции и туризъм, съхранена природна среда, традиции и култура.”
Структурата на новия план съдържа 5 йерархични нива на стратегическата си част: главна цел, стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки.
Главната цел за устойчиво и комплексно развитие на общинската общност е декомпозирана в следните четири стратегически цели:
Стратегическа цел 1: Превръщане на общината в по-добро място за живеене и работа; балансирана конкурентноспособна общинска икономика с акцентиране върху иновации и икономика на знанието, съчетано с ефективно развитие на туризма
Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт и намаляване на социалните неравенства
Стратегическа цел 3: Устойчиво и интегрирано териториално развитие;
Стратегическа цел 4: Увеличаване капацитета на общинската администрация за координиране на институции, проекти и програми
За всяка от стратегическите цели на плана за развитие са адресирани приоритети, цели и мерки.

Година:
2013

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Казанлък

Ръководител:
ик. Димитър Димитров

Екип:
арх. Стойчо Мотев
ек. Емил Никитов
инж. Светла Василева
инж. Стоян Букиков
инж. Надежда Ярловска
урб. Мария Иванова
урб. Милен Колев
урб. Бойко Керемекчиев
ик. Вероника Иванова