ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Общински план за развитие на община Казанлък 2007-2013 г.

Община Казанлък заема площ от 634.4 кв. км. Разположена в централната част на Република България. Намира се в подножието на Стара Планина в Казанлъшката котловина, която е част от Розовата долина, известна със своята красота и плодородие.
Направен е анализ на икономическото, социалното, екологическото и урбанистично развитие на община Казанлък.
Формулирана е визията за развитие на общината: “Община Казанлък – териториална общност със съвременна инфраструктура, повишено качество на услугите, конкурентоспособна промишленост и селско стопанство, съхранена природна среда и културно-историческо наследство, развит туризъм, богат културен живот, чиста околна среда и добър жизнен стандарт за своите граждани.”
Дефинирани са 6 приоритетни сфери на плана за развитие на община Казанлък:
Приоритет 1: Развитие и модернизация на инфраструктурата, управление на отпадъците и опазване на околната и селищна среда
Приоритет 2: Създаване на условия за повишаване на ефективността и конкурентноспособността на икономиката в общината
Приоритет 3: Развитие на модерен аграрен сектор и хранително вкусова индустрия. Съживяване на селските райони
Приоритет 4: Съхранение и социализация на културното и природно наследство, развитие на устойчив туризъм
Приоритет 5: Развитие на човешките ресурси, качествено образование и социално сближаване
Приоритет 6: Укрепване на институционалния и административен капацитет на общината

За всяка от приоритетните области на плана за развитие са адресирани цели и мерки.

Година:
2007

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Тервел

Ръководител:
ик. Димитър Димитров

Екип:
арх. Стойчо Мотев
инж. Светла Василева
Божидар Илиев
Стефан Еленков
Пенка Митева