ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Общински план за развитие на община Каварна 2007-2013 г.

Община Каварна заема площ от 481,4 кв.км, разположена е в най-източната част на Дунавската равнина и заема южната част от Добруджанското плато. Общината разполага с много добър природен потенциал и много висок биоклиматичен потенциал. Най-важните елементи на нейното богатство са морето, неговото крайбрежие и високопродуктивните обработваеми земи.
Направен е анализ на икономическото, социалното, екологическото и урбанистично развитие на община Каварна.
Формулирана е визията за развитие на общината: “Община Каварна – територия с устойчив, щадящ природота и ефективен традиционен и алтернативен туризъм през всички сезони, съвременна модерна инфраструктура и повишено качество на услугите, съхранена природна среда и културно-историческо наследство, богат културен живот, екологично селски стопанство, развита екологосъобразна промишленост.”
Дефинирани са шест приоритетни сфери на плана за развитие на общината:
Приоритет 1. Развитие на туризъм през всички сезони
Приоритет 2. Изграждане на качествена жизнена среда с модерни инфраструктури и съхранена екология
Приоритет 3. Развитие на модерен аграрен сектор и хранително вкусова индустрия
Приоритет 4. Постигане на балансирана и конкурентноспособна общинска икономика
Приоритет 5. Развитие на човешките ресурси и социално сближаване
Приоритет 6. Укрепване на административния капацитет, развитие на професионалните умения в подкрепа на местната икономическа активност и усвояване на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС
За всяка от приоритетните области на плана за развитие са адресирани цели и мерки.

Година:
2006

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Каварна

Ръководител:
ик. Димитър Димитров

Екип:
арх. Стойчо Мотев
инж. Светла Василева
Божидар Илиев
Стефан Еленков
Пенка Митева