ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към ГИС и бази данни

Областна стратегия за развитие на Област Варна за периода 2014-2020 г.

Областната стратегия на област Варна е документ с интегрален характер, който обхваща създаването на условия за балансирано и устойчиво развитие на областта и общините в нея. Целите и приоритетите на ОСР на област Варна са съгласувани с плановите документи от по-високите нива – Националната стратегия за регионално развитие и Плана за развитие на Североизточния район за периода 2014-2020, както и с политиките и възможностите на общинското ниво.
Дългосрочното комплексно планиране на развитието търси баланса между различните аспекти на развитието (икономически, социален, екологичен и териториален) и между различните териториални общности, институции и социални групи като по този начин допринася за устойчивото развитие на областта.
Визия: Област Варна – интегрирана в националното и европейското пространство общност от общини, реализиращи динамично и устойчиво развитие с подобрено качество на живота и съхранена идентичност
Главна цел: Постигане на устойчиво икономическо, социално, културно и пространствено развитие на областната общност чрез активизиране на собствения потенциал и сближаване в национален и международен мащаб
Стратегията за развитие на област Варна за периода 2014-2020 г. съдържа четири стратегически цели и десет приоритета. На първо място – областта ще се стреми към устойчив икономически растеж чрез мобилизиране на собствен потенциал и иновации. На второ място – се залага на осезателно подобряване на качеството на живот, заетостта и доходите. На трето място – областта ще се стреми и към едно по-добре подредено пространство чрез укрепване на градските центрове, подобряване на достъпността и доизграждане на инфраструктурите при щадящо използване на ресурсите и опазване на околната среда. На четвърто място – управлението и реализацията на очертаните направления-цели ще се реализира чрез развити сътрудничества и партньорства от структури с повишен институционален капацитет.

Година:
2012

Статус:
Приключен

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
д-р арх. Петко Еврев

Екип:
арх. Стойчо Мотев
инж. Светла Василева
ик. Димитър Димитров
ек. Емил Никитов
инж. Надежда Ярловска