ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Областна стратегия за развитие на Област Сливен за периода 2014-2020г.

Настоящата Областна стратегия за развитие на област Сливен се разработва за средносрочен период, съвпадащ с програмния период на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС – 2014-2020 г. В този смисъл стратегическите цели и приоритети на Стратегията са тясно обвързани с целите и приоритетите на европейската политика за сближаване за следващия програмен период.
При разработване на Стратегията за развитие на Област Сливен 2014 – 2020г. е спазен принципа на приемственост, като са представени нови идеи, надграждащи постигнатите резултати и въздействие. Взети са под внимание стратегическите насоки от НСРР, РПР на ЮИР, стратегическата рамка, залегнала в Актуализиран Документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Сливен 2011 – 2013 г.
Документът е пряко свързан с прилагането на политиката за регионално развитие в районите от ниво 2 в страната – насочен към реализиране потенциала на българските райони и превръщането им в привлекателно място за живеене и бизнес със съхранена природа и уникални културни паметници и традиции.

Година:
2012

Статус:
Приключен

Възложител: 
Областна администрация Сливен

Ръководител:
арх. Камелия Пешунова

Екип:
ик. Стойко Дошеков
инж. Светла Василева
арх. Петко Еврев
инж. Илиана Гергинска