ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Областна стратегия за развитие на област Хасково 2014-2020 г., 2012

Стратегията отчита резултатите от извършения социално-икономически анализ и генерираните изводи за тенденциите на текущото състояние, развитието и бъдещия потенциал. Отразени са целите на европейската кохезионна политика и приоритетите за развитие на регионите на ЕС. Стратегическата рамка е обвързана с националните цели и приоритети на основополагащите стратегически документи за развитие на страната през новия програмен период и осъществява преноса на тези цели към Хасковска област и нейните проблеми.
Посочена е Визията на Стратегията: Подобряване на средата и качество на живот чрез оптимално използване на местния потенциал.
Разработената Стратегията за развитие на Хасковска област и нейната реализация цели да повиши значително степента на икономическо развитие и подобряване на условията за живот в населените места в областта, като стремежът е към приближаване към средното ниво на социално-икономическо развитие в ЕС, реализирайки интелигентен, устойчив, приобщаващ и щадящ околната среда растеж. Ще се разчита на специфичният потенциал на областта за развитие на традиционните отрасли и използване на стратегическото му географско положение на границата на три държави. За реализирането на визията ще се наблегне на местните ресурси и потенциал, които с помощта на финансовите инструменти на ЕС, ще се превърнат в конкурентни предимства. Освен това, се обръща внимание на запазването и подчертаването на културното богатство и многообразие на областта, което би спомогнало за създаването на позитивен имидж.

Тези цели ще се постигнат чрез съчетанието на многопосочни действия, които най-общо целят сближаване – икономическо, социално, териториално и екологическо.

Година:
2012

Статус:
Приключен

Възложител: 
Областна администрация Хасково

Ръководител:
геогр. Емил Никитов

Екип:
ик. геогр. Димитър Димитров
арх. Стойчо Мотев
инж. Светла Василева
ик. Стойко Дошеков
инж. Надежда Ярловска
мат. Мария Новакова
арх. Ирина Ангелова
урб. Бойко Кермекчиев