ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Областна стратегия за развитие на Област Шумен за периода 2014 – 2020 г.

Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Шумен е средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на областта, разработен в съответствие с регионалния план за развитие на Североизточния район от ниво 2. С областната стратегия за развитие са определени целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като са отчетени специфичните характеристики и потенциала на областта. Разработена е за 7-годишен период, който съвпада с периода на действие на РПР на Североизточен район (2014-2020 г.) и на общинските планове за развитие.
Основна функция на стратегията е да «преведе» целевата концепция на националните и европейски документи за развитие на страната през периода 2014-2020 г., включително Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., към специфичните условия и потенциали за развитие на област Шумен, в параметрите на стратегическата рамка на РПР на Североизточен район за същия планов период.
Водещо начало в ОСР Шумен е подкрепата за реализация на целите и приоритетните области на Стратегия „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. Приоритетите са насочени към изграждане на по-интелигентна и конкурентоспособна икономика, на приобщаващо общество с висока степен на заетост, пречупени през призмата на спецификата на областта.
Рамката за реализация на Областната стратегия на област Шумен за периода 2014-2020 г. е синтезирана във формулираната визия: “Област Шумен – със стабилна и устойчива социална и икономическа жизненост, достойно подкрепяща развитието на Североизточен район и България”, като постигането на желаната визия се опира на базата на определени 3 стратегически цели, широко подкрепени от адекватни приоритети и мерки. Първата стратегическа цел е насочена към устойчиво повишаване икономическата жизненост на област Шумен чрез активиране на местния потенциал и подобряване на екологичните условия. Втората стратегическа цел е свързана с ограничаване на социалната изолация и подобряване условията за развитие на човешкия капитал, а балансираното и устойчиво териториално развитие е третата стратегическа цел. Всяка от стратегическите цели има своите приоритети за действия, насочени към постигането на специфични цели в различните сфери на развитието на областта. За прилагането на регионалната политика ключова роля се определя на Областния управител и местната власт като основни участници и партньори в процеса на развитие.

Година:
2012

Статус:
Приключен

Възложител: 
Областна администрация Шумен

Ръководител:
инж. Светла Василева

Екип:
д-р арх. Петко Еврев
арх. Стойчо Мотев
ик. Стойко Дошеков
геогр. Димитър Димитров
ек. Емил Никитов
геод. Надежда Ярловска
арх. Ирина Ангелова