ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Областна стратегия за развитие на Област Търговище за периода 2014-2020 г.

Област Търговище е разположена в Североизточна България. Съставена е от 5 общини :Антоново, Омуртаг, Опака, Попово и Търговище. Площта на областта е 2 710,3 кв.км., което представлява 2.4 % от територията на страната и 18.5 % от тази на Североизточния район.
Направен е анализ на икономическото, социалното, екологическото и урбанистично развитие на област Търговище. В икономически аспект, област Търговище се нарежда на последно място сред четирите области съставящи Североизточния район.
Формулирана е визията за развитие на област Търговище в периода 2014–2020 г.: “Търговищка област ще се развива като жизнеспособна териториална единица в пределите на националното и Европейското пространство, с подобрен жизнен стандарт, привлекателно място за живот, бизнес, инвестиции и туризъм, съхранена природна среда, традиции и култура.”
Главната цел на областната стратегия е: Постигане на устойчиво икономическо, социално и пространствено развитие на областта чрез активизиране на собствения ресурс и сближаване в национален и международен мащаб с оглед преодоляване на различията спрямо другите области в страната.
Главната цел за устойчиво и комплексно социално-икономическо и пространствено развитие на областта е представено в четири стратегически цели.
Стратегическа цел 1: Постигане на интелигентен икономически растеж чрез развитие на собствения потенциал и акцентиране върху иновации и икономика на знанието, съчетано с ефективно опазване на околната среда.
Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт и намаляване на социалните неравенства.
Стратегическа цел 3: Устойчиво и интегрирано териториално развитие.
Стратегическа цел 4: Намаляване на междуобщинските неравенства чрез партньорства и повишен институционален капацитет
За всяка от стратегическите цели на плана за развитие са адресирани приоритети, цели и мерки.

Година:
2013

Статус:
Приключен

Възложител: 
Областна администрация Търговище

Ръководител:
ик. Димитър Димитров

Екип:
арх. Стефан Минчев
арх. Стойчо Мотев
ик. Стойко Дошеков
арх. Петко Еврев
ек. Емил Никитов
инж. Светла Василева
инж. Стоян Букиков
инж. Надежда Ярловска
арх. Ирина Ангелова
урб. Мария Иванова
урб. Милен Колев
урб. Бойко Керемекчиев
ик. Вероника Иванова