ENG

23.01.2022 г.

Проф. д-р. арх. Троева ни напусна завинаги на 19.01.2022 г.

За всички нас, колектива на НЦТР, това е изключителна загуба.
Тя беше с нас повече от 10 години и направи изключително много за Националния център, за екипа, за младите колеги и за възможността Центърът да бъде водещ в изпълнението на значими национални и международни проекти.
Поради изключителната ѝ активност в много области, публикуваме получените към нас писма, отчитащи нейните заслуги в много области на нейните дейности.

Troeva-NCTR  Sofiaplan  Troeva-ESRI  EO_MPPRB  NIMRD-Romania  MARSPLAN

Получихме и следните съобщения и съболезнования:

От Dr.Eng. Laura Alexandrov, National Institute for Marine Research and Development “G.Antipa”,
Constanta, Romania
(Партньор/и по проект MARSPLAN-BS II)

This is the biggest loss recorded during the MARSPLAN project, from its first preparation, in 2014, until the last hour.
Words are poor to express regrets and sorrow!
Condolences from Romanian scientific personalities, colleagues and friends.

От Ангел Гьорев, ръководител на проекта MARSPLAN-BS II от страна на водещата организация – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

I would like to express my sympathy and condolences to Professor Troeva’s family and colleagues. She was a truly wonderful person and a professional we will never forget. Its loss will inevitably affect all our activities that we performed together. May she rest in peace!

Искам да изразя своите съчувствия и съболезнования на семейството и колегите на проф. Троева.
Тя беше наистина прекрасен човек и професионалист, който никога няма да забравим. Загубата ѝ
неизбежно ще се отрази на всички наши дейности, които извършвахме заедно. Да почива в мир!

От д-р Маргарита Станчева и екипа на CCMS (Center for Coastal and Maritime Studies), Център за брегови и морски изследвания (ЦБМИ), Част от българския екип по проект MARSPLAN-BS II, партньор по проекта

We have been deeply saddened by the loss of our dear colleague Vesselina. On behalf of the entire CCMS team I would like to express our sincere condolences and sympathies to her family and colleagues.

Vesselina was truly an amazing, dedicated, responsive and enthusiastic scientist and professional, giving her huge energy and efforts until the last breadth.

We have lost a dedicated scientist, colleague, teacher and friend, but her memory, dedication and contributions to the Maritime Spatial Planning and MARSPLAN-BS II project will continue to live with the Bulgarian MSP plan and her important results.

May her soul rest in peace!

Дълбоко сме натъжени от загубата на нашата скъпа проф. Веселина Троева. От името на целия екип на CCMS искам да изразя нашите искрени съболезнования и съчувствия към нейното семейство и колеги.

Веселина беше наистина невероятен, всеотдаен, отзивчив и ентусиазиран учен и професионалист, с огромна енергия и усилия до последно.

Загубихме всеотдаен учен, колега, учител и приятел, но нейната памет, отдаденост и принос към проекта за морско пространствено планиране и MARSPLAN-BS II ще продължат да живеят: с реализацията на българския план за MSP и важните резултати от него.

Нека душата й почива в мир!

От д-р проф. Калин Калинов, заместник ректор на ВВМУ (Висше военно-морско училище „Никола Йонков Вапцаров), NVNA (Nikola Vaptsarov Naval Academy), Част от българския екип по проект MARSPLAN-BS II, партньор по проекта

It is always difficult to lose a colleague.
In our case is even more difficult because of the personality of prof. Troeva.
We will really miss her wisdom, experience, and patience!
Deep gratitude for her efforts spent in the common activities!
Please receive our sincere condolences to her colleagues, friends, and relatives!

From the team of NVNA

Винаги е трудно да загубиш колега.
В нашия случай е още по-трудно заради личността на проф. Троева.
Наистина ще ни липсват нейната мъдрост, опит и търпение!
Дълбока благодарност за нейните усилия, вложени в общите ни дейности!
Изказваме нашите искрени съболезнования на нейните колеги, приятели и близки!

От екипа на Висше военно-морско училище „Никола Йонков Вапцаров“

02.09.2021 г.

На 31.08.2021 беше проведено Обществено обсъждане на Морския пространствен план на Република България 2021 – 2035 г.

Обсъждането беше проведено онлайн, поради рестрикции, свързани с Ковид ситуацията.

Предварително, на всички заинтересовани страни, бяха предоставени възможности да се запознаят с документите и да предоставят предварителни становища.

Резултатите бяха представени от ръководителя на проекта: проф. д-р арх. В. Троева: представяне на Морския пространствен план на Република България и доц. Николаева, ръководител на екипа по Екологична оценка и Оценка за степента на въздействие за проекта.

В общественото онлайн обсъждане се включиха около 66 лица, сред които представители на различни институции, в това число областни управи и общини, неправителствени организации и други заинтересовани страни.

След представянето на Морския пространствен план и Докладите по екологичната оценка и Оценка за степента на въздействие и към него, участниците и гостите в събитието проведоха ползотворна дискусия, в която се включиха членовете на двата екипа.

Презентации от представянето на проекта на Морския пространствен план на Република България 2021 – 2035 г., както и материалите по самия план и екологичната оценка към него, можете да намерите тук, както и на сайта на Морския пространствен план.

В периода до 10.09.2021 г. заинтересованите страни могат да подадат своите становища по проекта.

30.07.2020 г.

Представяне проекта на Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г. на заседание на Консултативния съвет по Морско пространствено планиране

На 30.07.2020 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на заседание на Консултативния съвет по Морско пространствено планиране беше представен проект на Морски пространствен план на Република България. Заместник министър Деница Николова председателстваше заседанието, в което участваха представители от ключови министерства, ведомства и заинтересовани страни.

Събитието беше отразено на сайта на МРРБ

Отразяване във в-к „Строител“

Отразяване във в-к „24 часа“

10.07.2020 г.

Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г. Интердисциплинарен семинар „СИНЯ СИНЕРГИЯ“

На 10.07.2020 г. се проведе Интердисциплинарен семинар „СИНЯ СИНЕРГИЯ“, в рамките на който се отчете направеното по проект „Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г.“ до момента. Участие взеха представители от институции, имащи отношение към планирането, използването, опазването и бъдещето на морските и крайморските територии на България.

Събитието бе открито от зам. министър на МППБ Деница Николова и кметът на Бургас – Димитър Николов.

Събитието беше отразено на сайта на МРРБ

13.02.2020 г.

Избор на обслужваща банка на Национален център за териториално развитие ЕАД

След проведена процедура за избор на „Изпълнител за предоставяне на финансови услуги“ на Национален център за териториално развитие ЕАД е избрана обслужваща банка.

Документи:
Протокол от заседанието на комисията по избор на обслужваща банка
Решение на Изпълнителния Директор на „НЦТР“ ЕАД

06.02.2020 г.

На 06.02.2019 г., на заседание на Съвета за Регионална политика към МРРБ беше презентиран окончателният вариант на Актуализацията на Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. Основната част от изказванията бяха в подкрепа на изготвената актуализация.

06.02.2020-MRRB

На страницата на МРРБ

21.01.2020 г.

Покана за избор на обслужващи банки на Национален център за териториално развитие ЕАД – гр. София

На основание чл.13б. от „Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала”- „Национален център за териториално развитие” ЕАД – гр. София отправя покана към всички търговски банки, притежаващи валиден лиценз от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България да представят оферти за предоставяне на финансови услуги с оглед сключването на договор за банково обслужване за срок от три години.

Документи:
Заповед
Покана
Методика за избор

01.03.2019 г.

Семинар

Националният център за териториално развитие разработва „Социално-икономически анализ на районите в Република България“, който има за цел да подпомогне подготовката на Оперативна програма за регионално развитие и на другите програми, финансирани със средства от ЕСИФ и разработването на основните стратегически документи за следващия програмен период 2021-2027 г.
Резултатите от първия етап на задачата ще бъдат представени на семинар, който ще се проведе на 22 март 2019 г. от 13 до 17.30 часа в хотел „Интерконтинентал“ пл. „Народно събрание“ № 4, гр. София.
При желание за участие, моля да потвърдите, в срок до 10 март 2019 г., Вашето участие или на Ваш представител на електронен адрес: office@ncrdhp.bg.

Покана за семинара

15.11.2018 г.

Награда за Дългогодишен принос в прилагане и развитие на Географските информационни системи в сферата на териториалното развитие в България

Национален център за териториално развитие ЕАД и лично проф. д-р арх. Веселина Троева, изпълнителен директор на центъра, са отличени за „Дългогодишен принос в прилагане и развитие на Географските информационни системи в сферата на териториалното развитие в България“.

nagrada-ESRI-2018
Цялото събитие на страницата на ESRI България

22.01.2018 г.

Избор на обслужваща банка на Национален център за териториално развитие ЕАД

След проведена процедура за избор на “Изпълнител за предоставяне на финансови услуги” на Национален център за териториално развитие ЕАД е избрана обслужваща банка.

Документи:
Решение на Изпълнителния Директор на “НЦТР” ЕАД

07.12.2017 г.

Избор на обслужваща банка на Национален център за териториално развитие

Документи:
Протокол от заседание на Комисията за избор на обслужваща банка

08.11.2017 г.

Покана за избор на обслужващи банки на Национален център за териториално развитие ЕАД – гр. София
На основание чл.13б. от „Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала”, НЦТР ЕАД отправя покана към всички търговски банки с валиден лиценз от БНБ да упражняват банкова дейност на територията на Република България да предоставят оферти за предоставяне на финансови услуги за срок от две години.

Документи:
Заповед
Покана
Методика за избор

30.11.2015 г.

Целенасочена инвестиционна програма
Приключи работата по проект “Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа – Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони”.

Повече информация на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

CIP_logo2-01

18.11.2015 г.

Награда за приложение на ГИС
Националният център за териториално развитие получи награда за най-интересен ГИС анализ по време на конференцията по случай 18-тия Световния ГИС ден. НЦТР участва с два проекта демонстриращи прилагането на ГИС в устройството на територията (ОУПО Троян) и икономическия анализ в рамките на Целенасочената инвестиционна програма

Untitled-1

05.10.2015 г.

Покана за избор на обслужващи банки на Национален център за териториално развитие ЕАД – гр. София
На основание чл.13б. от „Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала”, НЦТР ЕАД отправя покана към всички търговски банки с валиден лиценз от БНБ да упражняват банкова дейност на територията на Република България да предоставят оферти за предоставяне на финансови услуги за срок от две години.

Документи:
Заповед
Покана
Методика за избор

05.05.2015 г.

НЦТР започва работа по нов проект от национално значение
Националният център за териториално развитие разработва “Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопи, Странджа, слаборазвити погранични, планинските и полупланинските райони” по договор с МРРБ.

29.07.2014 г.

Концепция за туристическо райониране
НЦТР съвместно с експерти от ГГФ – СУ „Св. Кл. Охридски, разработиха Концепция за туристическо райониране на България.

Повече информация на сайта на Министерството на туризма

3.3. Предложение за райониране 4 (подрайони) m

21.11.2013 г.

Интегрираният план за градско развитие и възстановяване на град София беше отличен с награда за най-атрактивна ГИС карта в рамките на 15-тия Световен ГИС ден, който се проведе на 19-ти и 20-ти Ноември. Интегрираният план на град София използва ГИС за комплексна оценка на урбанистичните единици в града, по серия критерии с различни тежести.

Повече на сайта на ИПГВР София

Karta IPGVR Sofia3

10.10.2013 г.

ИПГВР София участва в изложба ГРАДЪТ 2013, която ще се намира на пешеходната част от бул. Витоша от 10-ти до 25-ти октомври.

Повече информация на сайта на ИПГВР София

IzlojbaGradat2013

22.12.2012 г.

Сдружение “София XXI”, с водещ партньор НЦТР, ще разработи Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София.

Повече информация на сайта на ИПГВР София

zx620_1772072

2012 г.

НЦТР разработи Концепция за пространствено развитие на България. Концепцията представлява средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и
опазване на националната територия и акватория.

Повече информация в раздел Проекти

НКПР (5)