ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Национална стратегия за регионално развитие за периода 2012 – 2022 г.

НСРР основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране.
НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите.
НСРР отчита новите моменти на общоевропейската политика на сближаване на Стратегията ―Европа 2020 за интелигентен. устойчив и приобщаващ растеж, чиято основа е икономика, базирана на знания и иновации.

Задачите, които решава НСРР за периода 2012 – 2022 г. са:

  • Изготвяне на цялостен, комплексен анализ на състоянието на районите – в социален, икономически, екологически и териториално-урбанистичен аспект;
  • Формулиране на стратегическите цели и приоритетните направления на регионалното развитие на страната за периода 2012 – 2022 г., синхронизирани с приоритетите на стратегиите Европа 2020, Териториален дневен ред Европа 2020 и Националната програма за развитие България 2020;
  • Определяне на изисквания за териториална насоченост на секторните политики с регионално въздействие и създаване на териториална основа за тяхната действена координация в районите;
  • Създаване на ясна стратегическа рамка за разработване на плановите и програмните документи за регионално развитие на другите териториални нива;
  • Съгласуване на политиките за регионално развитие и териториално устройство с оглед постигане на балансирано териториално развитие.

НСРР е основа и отправна точка за разработените след нея планове за развитие на регионите от ниво 2 и стратегиите за развитие на областите, а НКПР доразвива заложените в НСРР постановки за териториално-урбанистично развитие на национално ниво.


Година:
2011

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
д-р арх. Петко Еврев

Екип:
арх. Стойчо Мотев
ик. Стойко Дошеков
инж. Светла Василева
ик. Димитър Димитров
ек. Емил Никитов
инж. Надежда Ярловска
арх. Ирина Ангелова