ENG

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Актуализация 2019 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Актуализация 2019 г.

Ролята на НКПР като основен пространствен документ на България в областта на процесите в територията и секторните политики се запазва, но се осъвременява в контекста на общоевропейското пространствено полицентрично развитие, с акцент върху комплексно, интегрирано планиране и засилена стратегическа ориентация. Чрез актуализацията на НКПР се създава необходимата информационна и планова основа за Оперативната програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г.

След близо седем годишно действие на НКПР, желаният модел на умерен полицентризъм все още не е постигнат. Очаква се в предстоящия период да се реализира тенденцията от моноцентризъм в процес на постепенен преход към полицентрично развитие. Това е необходимо условие за постигане на балансирано, ефективно и щадящо използване на териториалните ресурси и потенциали и необходима предпоставка за смекчаване на рисковете от климатичните промени.

Актуализираната НКПР отделя по-голямо внимание на районите от ниво 2, на по-високата степен на управляемост на развитието им чрез целенасочени интегрирани инвестиции, реагирайки в унисон с тенденциите за засилване на регионалното и териториалното измерение на европейските политики.

NKPR-2019-1

NKPR-2019-2

NKPR-2019-3

В процеса на реализация на проекта е създадена и използвана за целите на задачата ГИС база данни, която съдържа базови и специфични характеристики за територията на страната. На базата на изградената ГИС база и съответните допълнителни специфични структури, модели и др. са извършени пространствени ГИС анализи по административни граници и други пространствени делимитации за целите на проекта.

Пълният текст на документа може да бъде намерен в Портала за обществени консултации на Министерски съвет (в нов прозорец)

Публични представяния на проекта:

На 06.02.2019 г., на заседание на Съвета за Регионална политика към МРРБ беше презентиран окончателният вариант на Актуализацията на Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. Основната част от изказванията бяха в подкрепа на изготвената актуализация.

06.02.2020-MRRB

На страницата на МРРБ

Година на изпълнение:
2019 г., 2020 – приемане

Статус:
В процес на консултации и отразяване на становища.

Възложител: 
МРРБ

Ръководител:
арх. Стойчо Мотев

Авторски колектив:
Проф. д-р арх. Веселина Троева – главен консултант на актуализацията, ръководител на действащата НКПР
арх. Петко Еврев – консултант урбанистични модели
Ик. д-р Юлия Спиридонова – Регионално развитие
Арх. Стефан Минчев – Устройство на територията
Мат. Мария Новакова – ключов експерт ГИС
Урб. Бойко Кермекчиев – експерт ГИС
Инж. Диана Антонова – експерт ГИС
Арх. Ира Кънева – ключов експерт Културно наследство
урб. Милен Колев – експерт Културно наследство
Ик. геогр. Димитър Димитров – Демография и публични услуги
Ик. Стойко Дошеков – Регионална икономика, клъстери и индустриални зони
Инж. Светла Василева – Техническа инфраструктура
Еколог Емил Никитов – Околна среда
Инж. Тина Попова – координатор
урб. Жозеф Насер – сътрудник, младши експерт