ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2008 г.

Дейността по реализирането на отделните елементи на задачата по необходимост е паралелна, т.е. наблюдението на получената инфорцация се извършва едновременно със структурирането на системата и пр. Тя е перманентен процес, включващ напрекъснато изменение и усъвършенстване на инструментите, осигуряващи неговото функциониране. Дейността по мониторинга е непрекъсната и в този смисъл задачата, касаеща мониторинга в жилищния сектор, не следва да се разглежда като еднократна разработка. Относително завършен характер имат само периодично публикуваниет доклади, съдържащи актуална информация, анализи и оценка на определеин индикатор.
В мониторинга се изследват основни характеристики и специфични проблеми на протичащите процеси и явления, отнасящи се до: жилищния фонд и жилищната задоволеност, жилищното строителство и жилищните инвестиции, инвестиционната активност, събарянето на жилища, жилищните пазари, жилищното кредитиране и спестовността, многогодишните жилищни спестители, жилищните разходи и разходите за храна, населението и демографските процеси.

Година:
2008

Статус:
Приключен

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
ик. Димитър Димитров

Екип:
арх. Стойчо Мотев
Марийка Стефанова