ENG

Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г.

Задачата се изпълнява по силата на договор № РД-02.29.198/25.07.2019 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и НЦТР ЕАД от 01.04.2019 г.

Времето за изпълнение на проекта е: 25.07.2019 г. – 15.12.2020 г.

Морският пространствен план на Република България (МППРБ), обхваща вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, изключителната икономическа зона, в това число крайбрежните морски води по смисъла на пар.1, т. 54 от допълнителните разпоредби на Закона за водите. За Морския пространствен план се изготвя Екологична оценка и Оценка за съвместимост с включени процедури по оценка на въздействието в трансграничен контекст.

Като част от плана е разработена ГИС база данни, включително и с web базирана част, която да подпомага прилагането на плана и поддържането на информацията в него.

Материалите по Морския пространствен план на Република България (текстове, тематични карти и ГИС платформа) могат да бъдат видяни на този сайт – бутон „ГИС на МППРБ“ или тук

Публичност и презентации

Представяне на проект „Морски пространствен план на Република България за периода 2021 –
2035 г.“ на заседание на Годишната среща на Националната рибарска мрежа проведена в Стара Загора на 15 октомври 2020 г.

Презентация на проф. д-р арх. В. Троева – ръководител на проекта

Представяне проект „Морски пространствен план на Република България за периода 2021 –
2035 г.“ на заседание на Консултативния съвет по Морско пространствено планиране

На 30.07.2020 г. се проведе заседание на Консултативния съвет по Морско пространствено планиране, с основна тема: представяне на първа фаза от разработвания проект на Морски пространствен план на Република България. Заместник министър Деница Николова председателстваше заседанието, в което участваха представители от ключови министерства, ведомства и заинтересовани страни.

Бяха представени основни тематични аспекти на плана от ключови експерти.
Постигнати резултати, проф. д-р арх. В. Троева – ръководител на проекта

Морски граници и морски трафик, КДП Б. Богданов, председател „Българска морска камара“, ключов експерт Морски транспорт и пристанища

Културно историческо наследство на брега и под водата, доц. д-р арх. В. Панджарова (УАСГ), гл. ас. д-р К. Димитров (Център за подводна археология – МК, НАИМ – БАН)

ГИС платформа за Морско пространствено планиране, доц. д-р инж. Х. Дечев (УАСГ), ключов експерт ГИС

Събитието е отразено на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в други медии.

Отразяване в сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Отразяване във в-к „Строител“

Отразяване във в-к „24 часа“

Интердисциплинарен семинар „СИНЯ СИНЕРГИЯ“
Бургас, 10.07.2020 г.

В рамките на проведения семинар беше представен напредъка по реализацията на Морския пространствен план на Република България. В проведеното събитие участваха представители на централната и местни власти от черноморските общини и др. По набелязаните „горещи теми“ се проведе обсъждане и анализ на мненията и чрез фокус групи.

Презентации от семинара

Представяне проект „Морски пространствен план на Република България за периода 2021 –
2035 г.“ на заседание на Консултативния съвет по Морско пространствено планиране, 30.07.2019 г.

Представяне на проекта, Консултативен съвет по Морско пространствено планиране, МРРБ, София, 30.07.2019 г.

Обществено обсъждане на Морския пространствен план на Република България 2021 – 2035 г.

На 31.08.2021 беше проведено Обществено обсъждане на Морския пространствен план на Република България 2021 – 2035 г.
Обсъждането беше проведено онлайн, поради рестрикции, свързани с Ковид ситуацията.
Предварително, на всички заинтересовани страни, бяха предоставени възможности да се запознаят с документите и да предоставят предварителни становища.
Резултатите бяха представени от ръководителя на проекта: проф. д-р арх. В. Троева: представяне на Морския пространствен план на Република България и доц. Николаева, ръководител на екипа по Екологична оценка и Оценка за степента на въздействие за проекта.
В общественото онлайн обсъждане се включиха около 66 лица, сред които представители на различни институции, в това число областни управи и общини, неправителствени организации и други заинтересовани страни.
След представянето на Морския пространствен план и Докладите по екологичната оценка и Оценка за степента на въздействие и към него, участниците и гостите в събитието проведоха ползотворна дискусия, в която се включиха членовете на двата екипа.
Презентация от представянето на проекта на Морския пространствен план на Република България 2021 – 2035 г.

Презентация от представянето на Екологична оценка и Оценка за степента на въздействие за проекта на Морския пространствен план на Република България 2021 – 2035 г.

До 10.09.2021 г. заинтересованите страни се очаква да подадат своите становища по проекта.

Година на изпълнение:
2019 – 2020 г.

Статус:
Приключен

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
Проф. д-р арх. Веселина Троева

Авторски колектив: