ENG

Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните (АТЕ) и териториални единици (ТЕ) в Р. България на основата на актуални статистически данни

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните (АТЕ) и териториални единици (ТЕ) в Р. България на основата на актуални статистически данни

Задачата е изпълнена по силата на Договор № РД-02-29-118 от 28.06.2016 г. между Националния център за териториално развитие (НЦТР –ЕАД), и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Необходимостта от периодичен мониторинг на категоризацията на населените места (АТ) и общините (АТЕ) произтича от чл. 36 на ЗАТУРБ и утвърдената от МРРБ Методика за това. Мониторингът проследява измененията на ключови показатели, измерени според методиката за оценка, степента на отклоненията на комплексната интегрална оценка от действащите категории и необходимостта от промяната и актуализирането на опредената действаща категория.

Мониторинговото изследване е проведено в периода юни – август 2016 г. на базата на актуални данни, предоставени от съответните институции, определени в РМС № 921 от 16.12.2011 г. за източници на информация при определяне на категориите на АТЕ и ТЕ.

Категорията на АТЕ и ТЕ е част и от информацията, съдържаща се в Единния класификатор на АТЕ и ТЕ и Националния регистър на населените места, поддържани от НСИ.

Мониторинговите изследвания имат за цел да регистрират колебанията и отклоненията в общите интегрални оценки на общините и населените места с цел проследяване на развитието, потвърждаване на приетите категории или като индикатор за промяната им.

Резултатите от проведеното мониторингово изследване са доста близки до съществуващите категории на АТЕ и ТЕ. Наблюдаваните известни колебания в оценките на общините и населените места са резултат от промени в актуализираните данни за участващите в интегралната оценка показатели. Промяна в категориите, като резултат от изследването, и в съобразяване с изискването такава да се прави при регистриране на трайни тенденции, е предложена единствено за ограничен брой населени места и една община.

При изпълнението на задачата, включително и за целите на прилагане на математическия модел за определяне на интегрални оцени по показатели, обобщаване по ключови критерии и формиране на окончателна интегрална оценка, е структурирана база данни. В съответната база данни са включени всички (предварително обработени) данни за използваните индикатори/показатели за населени места и общини, предоставени от съответните източници. В същата база се намират и резултативните пресмятания по показатели/индикатори, по критерии, както и общите оценки по общини и по населени места.

Година:
2016

Статус:
Приключен

Възложител:
Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ)

Ръководител:
Мария Новакова

Екип:
ик. геогр. Димитър Димитров
инж. Светла Василева
инж. Тина Попова
урб. Соня Григорова
урб. Калоян Карамитов