ENG

< Назад

Международни проекти:

• Трансграничен проект MARSPLAN BS II, България/Румъния за съвместно планиране в трансгранични зони: акватория и прилежащи зони
• Предварително проучване „Национален морски пространствен план, предвид транспониране на Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета, влязла в сила от 18.09.2014 г. за установяване на рамка на пространствено морско планиране на проект MARSPLAN-BS“
• Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество
• Превенция на престъпността чрез градски дизайн и планиране (TU 1203 Crime prevention through Urban Design and Planning), 2014
• Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния (Common spatial development document of the V4+2 countries), 2011
• Изследване на потенциала на инструментите за регионално развитие 2007-2013 за допринасяне към целите на Лисабонската и Гьотеборгската стратегии за растеж, заетост и устойчиво развитие (The Potential for regional Policy Instruments, 2007-2013, to contribute to the Lisbon and Gothenburg objectives for growth, jobs and sustainable development), 2007
• Проучване на модели за координация на деконцентрираните звена в страните-членки на ЕС със сходно административно-териториално устройство, 2006
• Анализ на планинските райони в държавите-членки на ЕС, присъединяващите се и други европейски страни (Analysis of mountain areas in EU member states, acceding and other European countries), 2003 – 2006
• Програма за Трансгранично сътрудничество между България и Румъния, 2002
• Програма за Трансгранично сътрудничество между България и Гърция, 2002