ENG

Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 г.

Междинната оценка на Общинския план за развитие включва анализ на степента на
реализация и постигане на заложените в плана параметри и индикатори.

Задачата е разработена в изпълнение на Договор № 06-71/2.06.2017 г. между община Казанлък и НЦТР ЕАД.

Оценката е приета от Общинския съвет на община Казанлък, с Решение № 551 от 28.09.2017 г., Протокол 28.

Година на изпълнение:
2017 г.

Статус:
Приключена

Възложител: 
Община Казанлък

Ръководител:
ик.географ Димитър Димитров

Авторски колектив:
арх. Стойчо Мотев
Мария Новакова
инж. Тина Попова