ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Монтана 2005-2015 г.

Целта на междинната оценка е да подпомогне цялостното управление на ОСР и да прецени необходимостта от нейната актуализация. Междинната оценка включва преглед на предходни оценки на публичните инвестиции на територията на областта, оценки на изпълнението, на стратегическата насоченост, на координацията и основни изводи и препоръки.
Налице е съответствие на приоритетите и целите от по-високото ниво на планиране. Като цяло има съгласуваност между стратегическите цели, но се налага допълнителна стиковка по отношение най-вече на европейските приоритети и политики. Липсва обратната връзка (общинински планове за развитие – областна стратегия за развитие). Институционалният и управленският капацитет в някои от общините е недостатъчен поради ограничени ресурси (финансови и човешки). Основен недостатък при извеждането на индикаторите, целите и показателите в ОСР и ОПР е липсата на количествени и качествени стойности, които трябва да бъдат достигнати при реализащия на ОСР и съответните ОПР.
Актуализацията на стратегията е препоръчителна. Съществува необходимост от пренареждане на конкретните задачи за по-ефективно справяне с предизвикателствата на икономическата криза. Да се изведат на преден план борбата с безработицата, трудовата заетост, овладяване на негативните демографски процеси и негативната динамика в движението на населението. За оставащия период на действие трябва да се определят целеви стойности, да действат ясни и точни критерии и показатели, които да се достигнат. Същевременно поставените цели, мерки и действия трябва да са реално постижими. Необходимо е да се ускори работата по приоритети и проекти, чието изпълнение изостава.

Година:
2010

Статус:
Приключен

Възложител: 
Областна администрация Монтана

Ръководител:
арх. Борислав Борисов

Екип:
геогр. Емил Никитов
ик. геогр. Димитър Димитров
геогр. Пенка Кирова
мат. Мария Новакова