ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Благоевград 2005-2015 г.

Предмет на междинната оценка е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в ОСР на област с административен център Благоевград. Оценката е адресирана към три основни аспекта: реализация, съгласуваност/адекватност и координация при прилагането.
Проектите по които се извършват дейности в областта са ориентирани и към трите стратегически цели на ОСР, свързани с: приоритетно развитие на икономиката; подобряване качеството на живот и увеличаване на заетостта; развитие на трансграничното сътрудничество и осигуряване на инфраструктура за хармонично развитие на трансграничния регион. Целите на проектите са обвързани с възможностите за финансиране и ресурсите на областта, но по някои от специфичните цели няма проекти (напр. “Развитие на селското стопанство”). Стратегията страда от липсата на количествени и качествени стойности, които трябва да бъдат достигнати при реализащия на ОСР.
Съществува съответствие на приоритетите и целите от по-високото ниво на планиране.. Липсва обаче обратната връзка – между общинински планове за развитие и тяхното изпълнение и областна стратегия за развитие. Почти навсякъде не са налице и задължителните годишни доклади на общините.
Препоръчва се актуализацията на стратегията. Съществува необходимост от преформулиране на конкретните мерки за по-ефективно справяне с предизвикателствата на икономическата криза. Необходимо е и оптимизиране на информационна система, обслужваща областната стратегия за развитие.

Година:
2010

Статус:
Приключен

Възложител: 
Областна администрация Благоевград

Ръководител:
арх. Борислав Борисов

Екип:
геогр. Емил Никитов
ик. геогр. Димитър Димитров
геогр. Пенка Кирова
мат. Мария Новакова