ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Концепция и схема за пространствено развитие на територията на община Сливо поле, 2013

КПРО е инструмент за стратегическо пространствено планиране, а не за пряко влияние върху физическата среда. Разглеждането на общината като неделима част от региона позволява осъзнаването на връзките със съседните територии и позволява оптималното ѝ устройство в ОУПО, който ще се изработи впоследствие. Поради това, като част от работата по КПРО Сливо поле са определени основните и второстепенните оси на развитие на територията, които се формират от транспортните мрежи от национално значение, вкл. трансевропейските транспортни коридори.
За определяне на пространствената концепция за развитие на общината е важно да се определи нейната функционално-йерархична структура. Оценката на населените места в общината по разнообразни показатели определя като стабилни центрове на развитие гр. Сливо поле и селата Ряхово и Голямо Враново, които се явяват вторични центрове (карта 1). Като балансьори в общинската територия биха могли да служат развиващите се центрове Бръшлен и Юделник. Южната част на общината представлява концентрация на населени места в упадък, поради което се обособява като зона с необходимост от целенасочена подкрепа.
Въз основа на направените анализи и оценки е предложен модел за пространствено развитие (карта 2). Обособяват се 2 зони – зона „Север“ с потенциал за развитие на производството, промишлеността и селскостопанската продукция и зона „Юг“ – с потенциал за развитие на селскостопанска продукция и културно-познавателен туризъм. Обвързването на двете зони се постига чрез обособяването на зони за развитие на биоземеделие. Като следваща стъпка на териториален принцип се предвиждат икономически и транспортни политики и мерки за опазване на околната среда и развитие на селското и горското стопанство (карта 3).

Година:
2013

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Сливо поле

Ръководител:
арх. Ира Кънева

Екип:
ик. геогр. Димитър Димитров
екол. Емил Никитов
арх. Ирина Ангелова
урб. Бойко Кермекчиев
урб. Милен Колев
инж. Стоян Букиков
инж. Светла Василева
арх. техн. Апостол Рангелов
геод. техн. Силвия Коцева
ик. Вероника Иванова