ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Концепция за пространствено развитие на Община Самуил 2014-2020 г., 2014

Концепцията за пространственото развитие e стратегически документ, чието разработване преди това на ОУПО на общината (какъвто е случаят със Самуил) има за цел да проследи тенденциите в развитието в последните 40 години, да открои силните и слабите страни в демографската структура и социално-икономическата характеристика, да гарантира опазването на околната среда и културното наследство и да спомогне за отваряне на общината към съседните територии и намаляване на териториалните диспропорции в развитието на урбанизираните и неурбанизираните територии.
Като част от работата по КПРО са определени осите на урбанистично развитие (виж карта 1), формирани на база най-значимите транспортно-комуникационни трасета в регионален план. Оценена е функционално-йерархичната структура на общината въз основа на четири групи показатели – демографско и икономическо развитие, социална и туристическа инфраструктура. Направена е комплексна оценка на населените места, отразяваща не само моментно състояние, но и тенденциите в развитие. В резултат, КПРО Самуил предлага локализиране на нови функции в територията (карта 2). Формират се 2 условни зони – около общинския център с потенциал за развитие на производствени и логистични дейности и селско стопанство и в югозападната, югоизточната и североизточната част на общината – за развитие на туризъм и селско стопанство. Въз основа на това се обособяват четири типа зони – бизнес, земеделска, горска и екологична (карта 3). Във всяка от тях ще се прилагат различни политики и мерки за постигане на специфичните им цели.

Година:
2014

Статус:
Приключен

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Самуил

Ръководител:
арх. Ира Кънева

Екип:
арх. Стефан Минчев
ик. Стойко Дошеков
ик. геогр. Димитър Димитров
екол. Емил Никитов
арх. Ирина Ангелова
урб. Бойко Кермекчиев
урб. Милен Колев
урб. Мария Иванова
инж. Стоян Букиков
инж. Светла Василева
урб. Соня Григорова
ик. Вероника Иванова