ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Концепция за пространствено развитие на Община Велинград, 2013

Явявайки се свързващото звено между двата вида планиране – на социално-икономическото и на пространственото развитие, Концепцията за пространствено планиране на община Велинград трябва отчита предвижданията на документите от по-високо йерархично ниво и устройствените документи на общината. В процес е изработване и приемане е Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград. Всички населени места имат разработени подробни устройствени планове. Именно и заради това този документ да има синхронизиращ и обобщаващ характер между поставените задачи на ОПР, ОУП и ИПГВР (виж карти 1 и 2).
В КПРО Велинград са представени основните тенденции по отношение на социално-икономическото и пространственото развитие на общината, което е отразено в синтезирания ѝ профил. Разработен е сценарий, отчитайки комбинации от фактори със задължаващ и стимулиращ развитието характер. Като модел за пространственото развитие се предлага обособяване на 2 зони (карта 3):
̶ Зона Север с потенциал за развитие на туризма в селските райони и еко туризма. Основният акцент е върху развитието на зони отдих и разширение на съществуващите вилни зони;
̶ Зона Юг с потенциал за развитие на маршрутно-познавателния туризъм, водните спортове и риболова. Изграждането на туристически маршрути, условия за хоби туризъм, и обвързването им с културните ценности е приоритет за тази зона.
Град Велинград ще се развива като основен спа център за здравно-климатичен туризъм и балнеолечение.

Година:
2013

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Велинград

Ръководител:
арх. Ира Кънева

Екип:
ик. Стойко Дошеков
урб. Бойко Кермекчиев
арх.т. Апостол Рангелов
геодез.т. Силвия Коцева
арх. Ирина Ангелова