ENG

Консултантски услуги по Национална стратегия и План за действие за адаптация към изменението на климата

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Консултантски услуги по Национална стратегия и План за действие за адаптация към изменението на климата

Националният център за териториално развитие е извършил консултантски услуги по Национална стратегия и План за действие за адаптация към изменението на климата, финансирани и част от проект на Световна банка.

Извършената експертиза е специализирана в оценка на сектор „Градска среда“

България е разположена в един от регионите, които са особено уязвими към изменението на климата, (основно поради увеличението на температурите и екстремни валежи) както и от увеличената честота на промените в климата, свързана с екстремни събития като суша и наводнения. Рисковете, причинени от събития, свързани с изменението на климата, могат да доведат до загуба на човешки живот или да причинят значителни вреди, които да засегнат икономическия растеж и просперитета както на национално, така и на трансгранично равнище.

Докладът е изготвен под ръководството на Веселина Троева, с помощта на екип от експерти от Националния център за териториално развитие (НЦТР).

В доклада са представени основни рискове, свързани с изменението на климата и уязвимостта на градската среда в България. Той описва правната и политическата рамка на сектора, във връзка с изменението на климата и представя възможности за адаптация към изменящите се климатични условия.

Година на изпълнение:
2018-2019 г.

Статус: приключена

Възложител: Световна банка

Ръководител:
Проф. д-р арх. Веселина Троева

Авторски колектив:
мат. Мария Новакова
арх. Стойчо Мотев
урб. Бойко Кермекчиев
инж. Светла Василева
ек. Емил Никитов
инж. Тина Попова