ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Горна Оряховица

След извършен целеви и проблемен анализ, Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Горна Оряховица определя 3 зони за въздействие :
– зона на публични функции, включваща градското ядро и повечето линеарно разположени обекти с обществена значимост;
– зона с преобладаващ социален характер, обхващаща район Север, където се намира най-големия жилищен комплекс в Горна Оряховица;
– зона с потенциал за икономическото развитие, която включва в обхвата си най-активната в икономическо отношение зона от града и терен общинска собственост, който ще се превърне в индустриален парк и поле за реализация на нови инвестиционни намерения.
Впоследствие е определена визията за развитие на града до 2020 г. Фокусът е поставен върху развитието на съвременна индустрия и човешкия потенциал, повишаването на жизнения стандарт на жителите и създаването на приобщаваща, екологична и автентична градска среда. В съответствие с визията са формулирани целите и приоритетите на ИПГВР на гр. Горна Оряховица. Въз основа на обсъдените и приетите от общинската администрация, местния бизнес и обществеността визия и цели, е предложен набор от проекти за всяка от зоните за въздействие. В отделни групи са обособени проектите, подсилващи функционалните връзки на града с общинската територия и неинвестиционните проекти. За всяка група е изработена програма за реализация, която включва списък с проектите, времеви график и бюджет. Очаква се чрез предложените мерки трайно да се подобри състоянието на територията, която зоните за въздействие обхващат, а благоприятният ефект от тях да се разпростре не само върху града, но и върху цялата общинска територия.

Година:
2014

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Горна Оряховица

Ръководител:
арх. Ира Кънева

Екип:
ик. Стойко Дошеков
арх. Стойчо Мотев
ик. Вероника Иванова
ек. Емил Никитов
арх. Стефан Минчев
ик. геогр. Димитър Димитров
урб. Бойко Кермекчиев
урб. Мария Иванова
урб. Соня Григорова
арх. техн. Апостол Рангелов
геод. техн. Силвия Коцева

Експерти от “Илия Бурда” ЕООД:
Гергана Кривошапкова
Николай Тотев
Милка Филева
Георги Илиев
Александър Шопов
Николай Николов
Тихомир Панов
Петър Поборников
Пламен Цанев
Илия Бурда
Димитър Попов