ENG

Изменение на Общ устройствен план на община (ОУПО) Братя Даскалови

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

Изменение на Общ устройствен план на община (ОУПО) Братя Даскалови

С Решение №199/15.11.2016 г. на Общински съвет-с. Братя Даскалови е одобрен окончателен проект на Общ устройствен план на община Братя Даскалови, публикуван в Държавен вестник брой 101/20.12.2016 г.

Основание за възлагането на Изменение на Общ устройствен план на Община Братя Даскалови се съдържа в нормите на чл.134, ал.1, т.5, чл.136, ал.1, чл.124, ал.1, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията.

С решения №480/28.09.2018 г. и №490/31.10.2018 г. на Общински съвет – Братя Даскалови и на основание на чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е открита процедура по изготвяне на Изменение на Общ устройствен план на община Братя Даскалови.

Поземлени имоти в обхвата на ИОУПО Братя Даскалови са с начин на трайно ползване ниви, ливади и др. и са извън регулацията на населените места. Обслужват се от полски и общински пътища, като площите им варират от 2 до 283 дка. Обща площ на имотите, е 384,43 дка, от които в предимно производствена устройствена зона (Пп) са 351,28 дка, в чисто производствена устройствена зона (Пч) са 30,99 дка, в допустима промяна на предназначението в обществено обслужваща устройствена зона (Оо) са 2,16 дка.

Изменение на Общ устройствен план на община Братя Даскалови

Година:
2019 г.

Статус:
Приключен

Възложител: 
Община Кюстендил

Ръководител:
арх. Детелина Тотева

Екип:
ик. геогр. Димитър Димитров – социално-икономически анализ
урб. Бойко Кермекчиев – пространствени анализи – ГИС
урб. Милен Колев – културно наследство
инж. Христо Христов – транспортна инфраструктура
инж. Атанас Атанасов – електроснабдяване
инж. Ценка Лозанова – ВиК инфраструктура
л.арх. Елица Христова – зелена система