ENG

Извършване на Междинна оценка на Общинския план за развитие на Столична община за периода 2014 – 2020 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Извършване на Междинна оценка на Общинския план за развитие на Столична община за периода 2014 – 2020 г.

Междинната оценка на Общинския план за развитие на Столична община за периода 2014 – 2020 г. (ОПР) е изготвена в съответствие с приетата оферта на изпълнителя при стриктно спазвани правила и норми на Закона за регионално развитие (ЗРР), Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) и Методическите указания на МРРБ за разработване на плановите документи по ЗРР.

Междинната оценка на общинския план за развитие (ОПР) представлява констативен акт, имащ за цел да оцени съответствието, ефикасността, ефективността, въздействието и приложимостта на плановия документ съобразно заложените цели, приоритети и мерки. В този смисъл, междинната оценка представлява важна част от мониторинга на изпълнение на документа и основа за евентуална актуализация при изявена необходимост.

Актуализираният анализ на динамичните аспекти в социално-икономическото развитие на общината разкрива силно преобладаващи позитивни тенденции. Което води до извод, че целите на плановия документ съответстват на проблемите и потребностите на общината. От където следва и изводът, че няма потребност от промяна в стратегическия пакет на документа.

dinamika 2012-2018

Резултатите от изпълнението на ОПР също са обнадеждаващи и дават основание за хипотезата, че до края на действието си, ОПР има реален шанс да постигне целите си напълно.

Стратегически цели на ОПР план 2020 – млн.лв. изпълнение към 2019 дял. изп.
СЦ 1: Модерна, устойчива и конкурентна икономика 321,0 242,03 75,39%
СЦ 2: Социално равнопоставени общности 931,9 421,36 45,22%
СЦ 3: Интегрирано пространствено развитие 3925,8 2427,56 61,84%
ОБЩО 5178,7 3091,0 59,69%

Източник: ИСУН, обработка на Консултанта НЦТР

Година на изпълнение:
2019 г.

Статус:
Приключен

Възложител: 
Столична община

Ръководител:
арх. Стойчо Мотев

Авторски колектив:
арх. Стойчо Мотев, ик. геогр. Димитър Димитров