ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

Задание за изработване на ОУП на община Бяла Слатина и опорен план, 2014

Главната цел на ЗАДАНИЕ И ОПОРЕН ПЛАН ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА е обосновано да формулира както необходимостта от изработването на Общ устройствен план, така и обхвата и обема на видовете работа, пътя, методите, средствата и крайния резултат за постигане на устойчива среда и превръщането на територията на община Бяла Слатина в по-добро място за обитаване , труд и отдих. В документа са залегнали целите на проекта за изработване на ОУПО Бяла Слатина и основните задачи за решаване към територията като цяло, към урбанизираните територии, към извънурбанизираните територии, към комуникационно-транспортната и инженерната инфраструктура и др. В него се съдържа и необходимата информация за характеристиката и състоянието на функционалните и интегриращи системи.

Година:
2014

Статус:
Приключен

Възложител: 
Община Бяла Слатина

Ръководител:
арх. Камелия Пешунова

Екип:
арх. Пламен Ценов
инж. Диана Антонова
ик. геогр. Димитър Димитров
инж. Стоян Букиков