ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

Директивна план-схема за териториална структура и обемно-пространствено изграждане за североизточната част на град Стара Загора, включително територията на парк „Бедечка”

Директивната план-схема за териториална структура и обемно-пространствено изграждане за североизточната част на град Стара Загора е при граници: юг – ул. „Христина Морфова” и новопроектираният участък на ул. ”Августа Траяна”; запад – ул. „Иван Вазов”; североизток – Околовръстен път, включително територията на парк „Бедечка”. Разработена е за да послужи за изясняване и детайлизиране на разработваната от “НЦТР” ЕАД актуализация на ОУП на град Стара Загора и обосновава бъдещо разработване на ПУП за разглежданата територия, като обхват, етапност, структура, устройствени параметри и др.
Направен е сравнителен графичен материал за проектното решение в рамките на няколко варианта. Задача на сравнителния анализ е избор на вариант, който да залегна в ОУП като оптимално решение.
Принципът на дефиниране и разработване на различни варианти е в тяхната алтернативност, относно обхвата, структурирането на зелените площи, определяне на териториите за застрояване, обществено обслужване, комуникационна мрежа и степен на намеса по отношение промяна на съществуващото положение. Изработени са четири варианта на базата на подробни анализи, сметки и баланси по отношение на преобразуване на вида собственост и вида на територията, които ясно и еднозначно да подпомагат взимането на решения.
Предложението на колектива е избора на вариант да бъде направен след широки обществени и професионални дискусии, при максимално балансиране на публичните и частни интереси.

Година:
2010

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Стара Загора

Ръководител:
доц. д-р арх. Борислав Борисов

Екип:
д-р арх. Петко Еврев
инж. Захари Стамболиев
инж. Надежда Ярловска
инж. Наталия Денева
л.арх. Красина Цекова
урб. Милен Колев