ENG

< Назад

ГИС и бази данни:

Националният център за териториално развитие използва активно ГИС технологии и продукти в работата си. Това е в пряка връзка със спецификата на задачите и проектите, които изпълнява. Поради дългогодишната си история в сферата на териториалното и пространственото планиране и развитие, НЦТР поддържа перманентно и традиционни релационни бази данни за територията на страната.

НЦТР разработва и специфични задачи, свързани със създаването и поддържането на бази данни за територията на страната, но по-често използва собствена си база данни със статистическа и геопространствена информация като елемент и част от по-големи и комплексни задачи и проекти.

Селекцията на задачи и проекти в този списък е направена на база на високото използване на ГИС технологии за тяхната реализация, както и според нивото и необходимостта от създаване и използване на традиционни статистически релационни бази данни и статистически анализи върху данните в тях.

2019

• Трансграничен проект MARSPLAN BS II, България/Румъния за съвместно планиране в трансгранични зони: акватория и прилежащи зони
• Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2
• Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Актуализация 2019 г.
• Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г.
• Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на курорт Пампорово

2018

• Социално-икономически анализ на районите в Република България

2017

2016

• Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните (АТЕ) и териториални единици (ТЕ) в Р. България на основата на актуални статистически данни
• Общ устройствен план на град Велинград, село Драгиново и техните землища, 2016

2015

• Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество
• Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони, 2015
• Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост, 2015
• Общ устройствен план и екологична оценка на Община Троян, 2015

2014

• Общ устройствен план и екологична оценка на Община Каварна, 2014
• Общ устройствен план и екологична оценка на Община Кюстендил, 2014
• Общ устройствен план и екологична оценка на Община Малко Търново, 2014
• Общ устройствен план на община Сливо поле, 2014
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Горна Оряховица, 2014

2013

• Общ устройствен план на Община Панагюрище, 2013
• Устройствени проучвания за изменение на ОУП на Община Благоевград, 2013
• Идентифициране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в публична инфраструктура в селските райони за периода 2014–2020 г., 2013

2012

• Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г., 2012
• Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014 – 2020 г., 2012
• Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014–2020 г., 2012
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София, 2012
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Търговище, 2012
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич, 2012

2011

• Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г., 2011
• Предпроектни проучвания за оразмеряване на необходимите терени за училища и детски заведения в София, 2011

2005

• Национална стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г., 2005

2004

• Общ устройствен план на Община Варна, 2004