ENG

инж. Калина Шилова–Джаникова

Експерт „Териториално и селищно устройство, Геодезия, ГИС“

Постъпил в НЦТР: 2017 г.

Образование: Магистър по геодезия

Опит и квалификации: Участие в проекти с национално, научно, приложно и инвестиционно значение. Притежава пълна проектантска правоспособност към КИИП и правоспособност за извършване на дейности по кадастър. Участие в екипи при разработка на общи и подробни устройтвени планове, инвестиционни проекти, създаване на кадстрални карти и др. Притежава опит по Бази данни, конвертиране, организиране, структуриране и моделиране на данни, включващо статистически, пространствени, мрежови анализи и визуализации в ГИС и CAD среда. Опит в подготовката на тръжна документация за участие в обществени поръчки. Преподавателски опит към катедра „ Геодези и геоинформатика“ при Университет по архитектура, строителство и геодезия. Участие в конференции и събития в област „Геодезия и ГИС“.

Значими проекти:
• ОУПО в ГИС среда – Кюстендил (2016 г.), Хисаря (2017 г.) и Гърмен ( 2020 г.);
• ПУП за неурегулирани територии в община Кюстендил – м . Белия камък и м. Черишарника.