ENG

арх. Пламен Ценов

Експерт „Териториално и селищно устройство, ГИС“

Постъпил в НЦТР: 2005 г.

Образование: Магистър по архитектура

Опит и квалификации: В качеството си на експерт е участвал в изпълнението на редица договори и проекти. Притежава богат опит в подготовката, управлението, изпълнението и отчитането на проекти в областта на териториалното устройство и стратегическото планиране на всички нива (национално, регионално, общинско). Има пълна проектантска правоспособност.

Значими проекти:
• Участник в колективи за изработване на ОУП – на гр. Пещера, 2012, на курортно-туристическо ядро „Преспа“, на курортно туристическо ядро землището на с. Момчиловци (вкл. и ПУР);
• Член на екипи по разработване на различни по обхват и специфики ПУП: м. Врачански балкан, 2014; ГКПП „Калотина“ и ГКПП „Салаш“, 2011; курортно туристически ядра „Смолянски езера”, 2009 и „Язовира”; пречиствателно съоръжение с. Момчиловци; м. „Толева махала”, кв.20, 22 до кв.31, район Връбница, София (изменение); ЦГЧ на гр. Банкя.