ENG

Визитка Хитова

арх. урб. Валерия Хитова

Експерт „Териториално и селищно устройство, ГИС“

Постъпил в НЦТР: 2019 г.

Образование: Магистър по архитектура; Магистър по урбанизъм

Опит и квалификации: Умения за систематизиране на информация за състоянието, проблемите и перспективите на територията с действащи устройствени схеми и планове и функционално-териториална организация. Притежава пълна проектантска правоспособност.

Значими проекти:
• Актуализацията на ОУПО Кюстендил (2020): Експерт ГИС;
• Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г.: Експерт ГИС;
• MARSPLAN-BS II Проект (Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния) (01.07.2019 – 30.06.2021): Експерт ГИС.