ENG

проф. д-р арх. Веселина Троева

Ръководител проект

Постъпил в НЦТР: 2011 г.

Образование: Магистър по архитектура, доктор по ландшафтно планиране

Специализации: Специализация по Ландшафтна архитектура в Университета Манчестър, Великобритания. Специализация по програма на Университета Аризона – Тюсон, САЩ. Сертификат за професионално развитие в областта на бизнес управлението и предприемачеството.

Опит и квалификации: Професор по териториално и ландшафтно планиране и градоустройство с дългогодишен експертен, преподавателски и практически опит в областта на регионалното развитие и устройството на територията, от които 13 години управленски. Експерт е по ландшафт, градоустройство и природни обекти, културно – историческо наследство. Има повече от 40 години опит, свързан с управлението на околната среда на регионално и локално ниво. Познава добре европейското законодателство в областта на околната среда, европейските програми и процедури. Има богат опит в процеса на прилагане на националното и европейското екологично законодателство. Има обширен опит в ландшафтното и устройствено планиране. Ръководител на колектив и експерт в областите Ландшафт и Културно – историческо наследство при изготвянето на редица Доклади за въздействието върху околната среда и Екологични оценки на различни инвестиционни предложения, планове и програми. Участие и ръководство на научноизследователски теми в областта на опазването и оценката на околната среда и ландшафта, в областта на градоустройството и управлението на висшето образование. Множество публикации в български и чуждестранни издания, доклади на международни конференции. Изготвяне на становища, експертизи и рецензии на научни трудове, дисертации, градоустройствени разработки, законодателни документи и учебни програми. Повече от 80 проекта в областта на градоустройството, териториалното и ландшафтното устройство и архитектурата, като ръководител на интердисциплинарни колективи и главен консултант. Лицензиран експерт на МОСВ за извършване на ЕО по компоненти ландшафт и културно наследство и дългогодишен опит в тази област от въвеждането в България – консултант на Методическото ръководство за извършване на Екологични оценки на МОСВ, участник в проекта по изготвяне на Наредбата за ЕО. Притежава опит в координацията между екипи, разработващи ОУПО и ЕО и ОС.

Значими проекти:
• Ръководител на проект с възложител Министерство на земеделието – „Идентифициране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в публична инфраструктура в селските райони за периода 2014–2020 г.“, 2013;
• Ръководител на екипа, разработващ Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г., 2012;
• Ръководител на ОСР на област София град за периода 2014-2020 г., 2013 и на ИПГВР на гр. София, 2012;
• Ръководител на Оценката на въздействието на регулациите в ЗУТ, 2011;
• Ръководител на ОУПО Малко Търново и Троян, 2014; Екологична оценка (ЕО) на ОУП на гр. София и Столична община и ЕО на ОУП на КТЛ Боровец-Самоков-Бели Искър.